Pátek, 29. května 2020

Oddělení Metodiky majetku a právního auditu

Oddělení plní tyto hlavní úkoly: 
 
-          zpracovává návrhy vnitřních předpisů ÚZSVM pro oblast hospodaření a nakládání s majetkem státu a zajištěného majetku, včetně realizace majetku státu formou veřejných dražeb, elektronického aukčního systému a výběrových řízení s aukcí, a implementuje změny v příslušných právních předpisech do těchto vnitřních předpisů. Dále zpracovává návrhy vnitřních předpisů ÚZSVM v oblasti cenných papírů, zaknihovaných cenných papírů a majetkových účastí státu a zajišťuje jejich včasnou aktualizaci;
-          zabezpečuje metodiku, metodicky řídí a koordinuje oblast právního auditu a škodních komisí;
-          po právní stránce metodicky řídí a koordinuje oblast uzavírání smluv a tvorbu smluvních dokumentů (standardů) vztahujících se k hospodaření a nakládání s majetkem státu;
-          spolupracuje s ÚP při přijímání opatření k předcházení protiprávního jednání v oblasti hospodaření a nakládání s majetkem státu;
-          zpracovává právní stanoviska (s výjimkou § 13 zákona o ÚZSVM) pro organizační složky státu, státní organizace, kraje a obce, případně další právnické osoby, na základě zvážení opodstatněnosti jejich žádosti při aplikaci právních předpisů upravujících hospodaření s majetkem státu v oblasti své působnosti;
-          na vyžádání zajišťuje právní audit právních jednání v kompetenci generálního ředitele a náměstků generálního ředitele.Vedoucí oddělení::
Mgr. Jana Brodská
Tel.: 225 776 848
E-mail: jana.brodska@uzsvm.cz