Neděle, 29. března 2020

Podědili milionový majetek

06.09.2003

Kutná Hora - Budovy, pozemky i movitý majetek v hodnotě několika milionů korun. To vše má pod palcem po zániku okresních úřadů instituce s lidem často záhadným názvem - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). O jeho činnosti a kompetencích hovoří ředitel kutnohorského pracoviště Karel áček.ÚZSVM vznikl v Kutné Hoře před více než rokem. Za jakým účelem?Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vznikl na základě zákona k datu 1.7. 2002. Jak už vyplývá i z jeho názvu, eviduje, spravuje a chrání majetek státu a zastupuje stát ve sporech o majetek. Není pravda, jak se lidé často mylně domnívají, že úřad je nástupnickou organizací okresních úřadů, pouze na základě zákona převzal část působností, které dříve okresní úřady vykonávaly.Vím, že úřad měl zpočátku pouze jediného zaměstnance, kolik lidí se o jeho chod v Kutné Hoře stará dnes?ÚZSVM vykonává svoji činnost prostřednictvím územních pracovišť, která působí v sídlech krajských soudů, pro Střední Čechy v Praze. V místech bývalých okresních úřadů jsou zřízena odloučená pracoviště, která jsou odbory příslušného územního pracoviště. Od 1. července 2002 do zániku okresních úřadů mělo skutečně odloučené pracoviště v Kutné Hoře jediného zaměstnance, který vykonával tzv.
prozatímní správu, což je velmi zjednodušeně řečeno hospodaření s majetkem státu, který stát nabyl bez ohledu na svoji vůli a je povinen se ho ujmout. Jako příklad takového majetku bych uvedl například movitý i nemovitý majetek po zemřelých spoluobčanech, kteří neměli žádného dědice, nebo majetek zabavený v souvislosti s trestnou činností. Po ukončení činnosti okresního úřadu odloučené pracoviště v Kutné Hoře převzalo na základě zákona majetek, s kterým hospodařil okresní úřad a který nebyl delimitován na územně samosprávní celky či jiné instituce. Jednalo se o 5 administrativních budov, 12 ostatních budov v celkové hodnotě cca 162 mil. korun, cca 3500 pozemků v hodnotě 22 mil. korun a movitý majetek za cca 26,5 mil. korun.


Dále jako oddělení odloučeného pracoviště vznikla tzv. likvidační skupina okresního úřadu, která měla za úkol vyplatit mzdy za prosinec pracovníkům okresního úřadu, provést pro ně roční zúčtování daně z příjmu fyzických osob, provést archivaci spisů okresního úřadu a předat spisovnu Městu Kutná Hora, provést účetní uzávěrku okresního úřadu a spoustu dalších činností. Za těmito účely na základě zákona přešlo do ÚZSM od ledna 2003 dalších 33 pracovníků zrušeného okresního úřadu. Jednalo se především o pracovníky bývalého finančního referátu a kanceláře přednosty. Jak se dokončují činnosti související s ukončením činnosti okresního úřadu a v souvislosti s hospodařením s majetkem státu, snižuje se postupně i počet pracovníků na našem odloučeném pracovišti. V současné době je zde zaměstnáno 27 lidí a do konce roku se stav sníží na 17 pracovníků.


Práce tohoto úřadu se na plné obrátky rozeběhla až po zániku okresního úřadu. Do jaké míry na práci takzvaných okresů navázala?Jak jsem již uvedl, ÚZSM navázal na činnost okresního úřadu pouze na úseku hospodaření s majetkem státu. Ostatní kompetence okresního úřadu byly zákonem převedeny na územně samosprávné celky (pro okres Kutná Hora to jsou Města Kutná Hora a Čáslav a Středočeský kraj), dále na Ministerstvo vnitra a na Pozemkový úřad.


Byly nějaké problémy, s nimiž se musel místní úřad v prvních dvanácti měsících svého působení potýkat? Jak uplynulý rok hodnotíte?Důležitým úkolem z počátku letošního roku bylo zajistit využití stávajících administrativních budov po okresním úřadu, včetně uzavření smluv a výpůjček a stanovení úhrady provozních nákladů mezi subjekty využívajícími naše budovy a námi. Rovněž tak bylo potřeba rychle dopracovat delimitační protokoly mezi okresním úřadem a dalšími subjekty, které přebíraly jeho kompetence. S tím souviselo i fyzické předání majetku a poměrně rozsáhlé stěhování úředníků, ke kterému došlo na přelomu března a dubna, kdy Město Čáslav připravilo podmínky pro převzetí agend v nově vybudovaných prostorách v Čáslavi.


Ukončení činnosti okresního úřadu provázelo mnoho větších i menších problémů a ÚZSVM se snažil přispět k tomu, aby dopad na občany v našem okrese byl minimální a aby přechod kompetencí z okresního úřadu na nástupnické organizace proběhl co možná nejplynuleji. Dále bylo nutno zavést do účetnictví úřadu evidenci veškerého majetku po okresním úřadu, který nebyl delimitován na ostatní subjekty. Rovněž bylo třeba zajistit na katastrálním úřadě zápis veškerého nemovitého majetku, se kterým hospodařil okresní úřad, na ÚZSVM. Starosti nám stále dělá nutnost identifikovat platby občanů přicházející na účet již neexistujícího okresního úřadu.Do 1. července jste přebírali poštu adresovanou okresnímu úřadu. Jak moc Vás lidé zásilkami "bombardovali"?Ano, je pravda, že ÚZSVM, celou polovinu letošního roku přebíral poštu, která docházela na již neexistující okresní úřad. V tomto období jsme převzali cca 400 zásilek, které jsme roztřídili a předali k zaevidování na příslušnou instituci, kam zásilka podle svého obsahu patřila. Většina zásilek byla postoupena MěÚ Kutná Hora, zásilky se týkaly většinou potvrzení sociálních dávek, evidence motorových vozidel, odboru životního prostředí a stavebního úřadu. Několik zásilek týkajících se žádostí o umístění v domově důchodců bylo předáno Krajskému úřadu Středočeského kraje.Ř˜ešili jste některé kuriozní žádosti?Nevzpomínám si, že bychom obdrželi nějakou kuriozní žádost, nebo žádost, o které bychom nedokázali rozhodnout, kam ji postoupit.Dnes už dopisy nechodí?ÚZSVM se dobrovolně ujal přebírání této pošty do 30. 6. 2003. Tuto svou pomoc skutečně realizoval. Od července letošního roku již poštu adresovanou na okresní úřad nepřebíráme, a je-li na zásilce zpáteční adresa, pošta ji vrací odesílateli jako nedoručitelnou. Netroufám si odhadnout, kolik takovýchto zásilek ještě chodí, ale ze zkušenosti z první poloviny roku vím, že počet zásilek pro okresní úřad měl s přibývajícím časem od zrušení okresního úřadu klesající tendenci, což zřejmě souviselo s tím, jak se zrušení okresního úřadu dostávalo postupně do povědomí občanů.Jak byste lidem co nejstručněji popsal Vaši současnou činnost?Kromě zajišťování provozu administrativních budov a dokončování činností souvisejících s ukončením činnosti okresního úřadu kontrolujeme a vyřazujeme z evidence smlouvy na státní příspěvky na individuální bytovou výstavbu a vyřizujeme žádosti fyzických i právnických osob o převody majetku, se kterým úřad hospodaří. Dále přebíráme do operativní evidence majetek, který připadne státu rozhodnutím soudu.


Jsou některé oblasti, v kterých se na Vás, už jako na Úřad pro zastupování státu, obracejí nebo mohou obrátit přímo občané?Jsou, občané se na nás mohou obrátit např. s žádostí o odprodej pozemků v případě, kdy na pozemku státu stojí jejich stavba, nebo o bezúplatný převod pozemku v případě, že jsou vlastníky bytu, který byl dříve ve vlastnictví bytového družstva a je součástí bytového domu, který stojí na pozemcích státu."Není pravda, jak se lidé často mylně domnívají, že Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je nástupnickou organizací okresních úřadů," upozorňuje ředitel kutnohorského pracoviště Karel áček.