Způsob hospodaření s nabytým majetkem

  • Úřad počínaje nabytím účinnosti zákona č. 201/2002 Sb., tj. od 1. července 2002, je příslušný hospodařit s veškerým majetkem, s nímž ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona byly příslušné hospodařit okresní úřady nebo Ministerstvo financí ČR podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, a se kterým do dne nabytí účinnosti tohoto zákona nenaložily, a s dalším majetkem podle tohoto zákona a dalších právních předpisů.
  • Při nakládání s majetkem státu je Úřad povinen bez zbytečného odkladu rozmístit nabytý majetek u státních organizací či organizačních složek (pokud to povaha majetku vyžaduje anebo jej tyto potřebují pro zabezpečení výkonu své působnosti nebo stanoveného předmětu činnosti), nebo si majetek, který sám potřebuje pro výkon své činnosti či ve veřejném zájmu, ponechá. V ostatních případech věci převede do vlastnictví právnických nebo fyzických osob a majetek účelně zpeněží v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb.
  • Při úplatném převodu movitých věcí se vychází z ceny odhadní (znalecký posudek) a prodává se vždy nabídce nejvyšší.
  • Při úplatném převodu nemovitých věcí, nejedná-li se o přímý prodej vybrané osobě (uplatnění předkupního práva apod.), se zjišťuje zájemce o koupi zejména na základě výběrového řízení.
  • Při výběrovém řízení se vymezují základní kritéria pro výběr vhodného kupce a stanovuje se pořadí jejich důležitosti. Je - li předmětem prodeje majetek způsobilý ke komerčnímu využití, jako první v pořadí je výše kupní ceny (minimální kupní cena je cena stanovená znalcem - obvyklá v daném teritoriu). Podmínky i termín pro přihlášení se do výběrového řízení se zveřejňují převážně v tisku a na internetové stránce Úřadu.
  • Bezúplatně lze převést movitou i nemovitou věc pouze ve veřejném zájmu, anebo je-li bezúplatný převod hospodárnější než jiný způsob naložení s tímto majetkem.