Čtvrtek, 19. ledna 2017

Detail nabídky

Evidenční číslo: Nové Město
Budovy-stavby

Prodej budovy č.p. 955 v k.ú. Nové Město a pozemků parc. č. 109 a110

Základní informace
Prodej budovy č.p. 955 v k.ú. Nové Město a  pozemků parc. č. 109 a110 Jeruzalémská 111.jpg jeruzalémská 11.jpg jeruzalémská 12.jpg jeruzalémská 13.jpg jeruzalémská 15.jpg jeruzalémská 17.jpg jeruzalémská 18.jpg jeruzalémská 20.jpg jeruzalémská 21.jpg jeruzalémská 2.jpg jeruzalémská 22.jpg jeruzalémská 23.jpg jeruzalémská 24.jpg jeruzalémská 26.jpg jeruzalémská 27.jpg jeruzalémská 28.jpg jeruzalémská 3.jpg jeruzalémská 5.jpg jeruzalémská 8.jpg jeruzalémská25.jpg
Minimální kupní cena
299 000 000 Kč
Termín podání nabídek
01.02.2017 09:00
OkresPraha
ObecPraha
Katastrální územíNové Město
Číslo popisné955
UliceU Půjčovny a Jeruzalémská
Část obcePraha 1
Datum zveřejnění nabídky22.11.2016
Vlastnický podíl státu1/1
Popis / Poznámky
 pozemek parcelní č. 109 o výměře 1793 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: chráněná značka geodetického bodu, pam. rezervace – budova, pozemek v památkové rezervaci, památkově chráněné území.
Součástí je stavba: Nové Město, č. p. 955, jiná st.


- pozemek parcelní č. 110 o výměře 699 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: sportoviště a rekreační plocha, způsob ochrany: pam. rezervace – budova, pozemek v památkové rezervaci,


 


vše v k.ú. Nové Město, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrálního pracoviště Praha a zapsané na LV č. 60000,  a to včetně součástí a příslušenství tj. zpevněné asfaltové plochy, přípojky vody, přípojky elektro, plynové přípojky, přípojky kanalizace a dále součástí uvedených v příloze č. 1 tohoto Oznámení (dále jen „prodávané nemovité věci“).

 

Prodávané nemovité věci se nacházejí uvnitř zastavěného území hlavního města, v městské části Praha 1 - Nové Město, na křižovatce ulic U Půjčovny a Jeruzalémská. Nachází se západním směrem od Vrchlického sadů a železničního Hlavního nádraží. Lokalita je kompletně zasíťována. Nárožní budova čp. 955 je víceúčelový dům, postavený v uliční řadové zástavbě obdobných budov. Jde o centrum města, s výbornou dostupností MHD (vč. stanice metra) a úplnou občanskou vybaveností.

 

Popis budovy č.p. 955:

Původní budova byla postavena v půdorysu nepravidelného obdélníku s obdélníkovým dvorem uprostřed. Budova je podsklepená s výjimkou dvora, který byl později na úrovni 2. NP zastřešen a vznikla tak aukční síň ve 2. NP a prostor mezipatra pod aukční síní. 1. PP - sklepy se stropy
z cihelné klenby sloužily původně jako stáje pro koně se zázemím. Dnes v podstatě nevyužité
s výjimkou kotelny se dvěma kotly na koks pro ústřední vytápění budovy – jde o nefunkční zařízení. Vstupy do budovy jsou dva. Ze severovýchodní strany (ul. Jeruzalémská) vstup             s původním průjezdem na dvůr (vjezd dnes nefunkční z důvodu zastavění dvora), v současné době slouží jako vstup do obytné části stavby - východní část budovy. Ze severovýchodní strany (ul. U Půjčovny) je vstup do administrativní a technické části budovy - východní část budovy. Hlavní svislé nosné konstrukce jsou zděné z plných cihel o tl. 70 - 100 cm. Dřevěný, vázaný sedlový krov (v dobrém stavu - ošetřen impregnací), výjimku tvoří jihovýchodní část střešní konstrukce, která je šikmá se sklonem pouze do dvora. Střešní krytina je po kompletní rekonstrukci (cca 10 let), z pálených tašek.

 

Celá budova má 5 nadzemních podlaží. Všechna podlaží jsou přístupná po čtyřech schodištích. Centrální hlavní schodiště je situováno ve středu budovy a je přístupné ze vchodu z ul.
U Půjčovny (severozápad), další schodiště je umístěno ve východní části stavby a slouží pro obytnou část budovy (západ), další 2 schodiště jsou umístěna v jižním rohu stavby (pozdější přístavba) a v jihovýchodní části budovy. Schodiště jsou na hranici životnosti.

 

Západní část budovy (obytná se 14 byty) má klasickou zděnou konstrukci, dřevěné, polospalné trámové stropy se záklopem. Jednotlivé byty mají podlahy z dřevěných parket, některé místnosti s další krytinou PVC nebo plovoucí laminátové podlahy, štukové omítky. Každý byt má vlastní sociální zařízení, WC + koupelna s vanou nebo sprchový kout. Neobsazené byty jsou zcela bez dalšího vybavení. Vytápění má každý byt samostatné, etážové s plynovým kotlem. Ohřev teplé užitkové vody el. bojlerem nebo plynový. Dveře v bytech jsou většinou dřevěné masivní dvoukřídlé, zasazené do dřevěných zárubní, ostatní hladké plné do kovových zárubní. Dřevěná špaletová okna - na hranici životnosti. Přístup do jednotlivých bytů je po dřevěném schodišti
z centrální chodby v každém podlaží. Chodba je situována na západní straně, s výhledem          do dvora.

 

Nebytová část stavby (historicky objekt bývalého divadla se zázemím) má obvodové nosné zdivo, doplněné vnitřními masivními nosnými sloupy. Jednotlivá podlaží pak tvoří vestavěná masivní dřevěná trámová konstrukce, která je v 1 - 4. NP zcela zakrytá omítkami, pouze v 5. NP je tato konstrukce ve stropní části odkrytá. V každém podlaží této části budovy je několik sociálních zařízení s běžným keramickým obkladem (WC + umývárny), vše většinou v havarijním stavu. Povrch podlah z větší části masivní dřevěné parkety (za hranicí životnosti), v naposled užívaných částech objektu krytina PVC. Dveře jednotlivých kanceláří jsou plné, zasazené do kovových nebo dřevěných zárubní. V celém objektu je provedena řada dílčích vestaveb, které dělí objekt na jednotlivé kanceláře nebo skladovací prostory. Vestavby jsou provedeny ze zděných a dřevěných příček nebo z laminátových profilů zasazených do kovové konstrukce. Součástí této části budovy jsou dva nákladní výtahy - nefunkční nebo havarijní stav. Vytápění administrativní a technické části budovy je ústřední, v místnostech radiátory napojené na centrální kotle v 1. PP. (Topení je nefunkční, poslední uživatel řešil vytápění elektrickými přímotopy).

V celé budově jsou dřevěná špaletová okna, v 1. NP s pohledem do ulice opatřena ocelovými mřížemi. Venkovní omítka je vápenná dvouvrstvá, ozdobná - na hranici životnosti. Klempířské konstrukce jsou úplné, z pozinkového plechu.

Konstrukce dvoupodlažních prostor v bývalém dvoře je betonová, strop 1. NP (mezipatro)
s rovným podhledem. Bývalá aukční síň ve 2. NP má původní zastřešení ze skleněných dlaždic, později překryto krytinou ze svařovaných živičných pásů.

Rozvody inženýrských sítí v celé budově jsou převážně zastaralé, za hranicí životnosti. Rozvody elektřiny - Al kabely, původní vnitřní kanalizace - litinové a kameninové potrubí, u později budovaných sociálních zařízení jsou odpady plastové. Rozvody vody - pouze studená,
v ocelových trubkách.

 

Dispozice budovy:

1. PP - sklepy, kotelna, bývalá stáj, schodiště

1. NP - 2 x bytová jednotka, sklady, mezipatro - sklad pod bývalou aukční síní (dvůr)

2. NP - 2 x bytová jednotka, sklady, kanceláře - sklad bývalá aukční síň (dvůr)

3. NP - 3 x bytová jednotka, sklady, kanceláře

4. NP - 3 x bytová jednotka, sklady, kanceláře

5. NP - 5 x bytová jednotka, sklady, kanceláře

 

Inženýrské sítě:

Napojení na veškeré inženýrské sítě  - vodovod, elektřina, kanalizace, plyn, telefon.

 

Pozemky:

Jedná se o následující pozemky:

- parcelní číslo 109 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1793 m2

- parcelní číslo 110 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 699 m2.

 

Pozemky jsou rovinaté, v centru zastavěného území města, s napojením na veškeré inženýrské sítě města.

Celý pozemek parcelní č. 109 je zastavěn budovou čp. 955 a je přístupný z komunikace ul. U Půjčovny a Jeruzalémská.

Na pozemku parcelní č. 110 je asfaltová zpevněná plocha, pozemek je přístupný z pozemku parcelní č. 109 (z budovy čp. 955). Příjezd na pozemek je možný pouze z ul. Jeruzalémská přes pozemek jiného vlastníka - průjezdem ve stavbě na pozemku parcelní číslo 111 - zastavěná plocha a nádvoří.

 

Práva a závazky:

·           Byt č. 7, podlaží 3., je užíván fyzickými osobami na základě nájemní smlouvy ze dne
10. 10. 1995, včetně dodatku ze dne 20. 8. 2003, doba nájmu je sjednána na dobu neurčitou.

 

·           Byt č. 12, podlaží 4., je užíván fyzickou osobou na základě nájemní smlouvy ze dne
26. 9. 1996, doba nájmu je sjednána na dobu neurčitou.

 

·           Byt č. 2, podlaží 1., je užíván fyzickou osobou na základě nájemní smlouvy ze dne
30. 5. 1995, doba nájmu je sjednána na dobu neurčitou.

 

·           Byt č. 10, podlaží 4., je užíván fyzickou osobou  na základě nájemní smlouvy ze dne
20. 6. 1995, doba nájmu je sjednána na dobu neurčitou.

 

·           Na stavbě č. p. 955 je umístěna siréna k akci digitální povodňový plán hl. m. Prahy. K umístění sirény je sepsáno Prohlášení vlastníka o vlastnictví objektu dotčeného instalací zařízení SIR1 – Siréna – ul. Jeruzalémská 955/8 ze dne 9. 11. 2015, kterým ÚZSVM vyslovil souhlas s instalací zařízení s umožněním provádět následnou péči a údržbu po dobu nejméně pěti let od ukončení realizace stavby.

 

 

Prodávané nemovité věci se nacházejí v zastavitelném území ve funkční ploše SV - všeobecně smíšená. Pro funkční plochu SV platí regulativy Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, které jsou definovány v základním výkrese ÚP - 04 plán využití ploch Území sloužící pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby všeho druhu, kde žádná z funkcí nepřesáhne 60 % celkové kapacity území vymezeného danou funkcí. Znamená to, že při budoucích úpravách nesmí dojít k úbytku podlahové plochy určené pro bydlení.

 

Pozemek parcelní č. 109, součástí je stavba Nové Město čp. 955, a pozemek parcelní č. 110, vše v k.ú. Nové Město, nebyly prohlášeny kulturní památkou Ministerstvem kultury ČR, ani dříve zapsány do státního seznamu nemovitých kulturních památek. Ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, tedy nejde o kulturní památku.

 

Do další dokumentace mohou zájemci nahlédnout u Úřadu na kontaktní adrese dle Čl. 14 tohoto Oznámení.

 

Průkaz energetické náročnosti budovy č.p. 955 dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, je přílohou tohoto Oznámení
Dokumenty ke stažení
Kontaktní osoba
Územní pracovištěHlavní město Praha
AdresaÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy Rašínovo nábřeží 390/42 128 00 Praha 2
Odpovědná osobaIng. Jana Horáčková
Telefon225 776 869
Adresa pro podání nabídky
AdresaAdresa pro doručení poštou: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy Rašínovo nábřeží 390/42 128 00 Praha 2 Adresa pro osobní doručení: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy Rašínovo nábřeží 390/44 128 00 Praha 2
Upozornění
Věnujte prosím pozornost přesnému dodržení všech zveřejněných podmínek
Další odkazy