Pátek, 15. listopadu 2019

ÚZSVM vyřešil duplicitní zápis vlastnictví u pozemků vedených na zaniklý národní výbor

14.10.2019
ÚZSVM vyřešil duplicitní zápis vlastnictví u pozemků vedených na zaniklý národní výbor
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Trutnově došetřil nabývací tituly ke třem pozemkům v katastrálním území Lampertice, které byly v katastru nemovitostí zapsány v duplicitním zápisu vlastnictví, a to jak ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro již neexistující Místní národní výbor Bernartice, tak ve vlastnictví fyzických osob.
Z porovnání parcel dřívější pozemkové evidence s parcelami katastru nemovitostí ÚZSVM zjistil, že tyto pozemky vznikly z částí původní stavební parcely, která byla po 2. světové válce zahrnuta do grafického přídělového plánu. Přídělci v 60. letech odevzdali pozemky do vlastnictví československého státu, ale uvedenou stavební parcelu, na níž v té době stál dům, si ponechali ve svém vlastnictví.
 
Později byla stavba zbořena a části stavební parcely byly připojeny k pozemkové parcele, která byla dříve bezplatně odevzdána státu a následně předána k hospodaření Místnímu národnímu výboru Bernartice. Teprve v roce 1996 byly pozemky opět geometricky odděleny, ale byly chybně zapsány do duplicitního zápisu vlastnictví, a to fyzickým osobám na základě přídělové listiny a československému státu na základě nabídky bezplatného odevzdání majetku.
 
Uvedená nabídka bezplatného odevzdání majetku do vlastnictví československého státu však nemohla být pro Českou republiku nabývacím titulem, neboť touto nabídkou přídělci původní stavební parcelu neodevzdali, ale ponechali si ji ve svém vlastnictví. Nebyla dohledána žádná jiná listina, která by doložila přechod uvedeného majetku na stát.
 
ÚZSVM na základě výsledků šetření požádal o opravu zápisu v katastru nemovitostí a zajistil odstranění duplicitního zápisu vlastnictví.