Pondělí, 17. února 2020

ÚZSVM zveřejňuje seznam nemovitostí dotčených zvažovanou výstavbou administrativního komplexu

27.02.2019 |
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zveřejnil pracovní model plánovaných přesunů státních institucí na území hlavního města Prahy v souvislosti se zvažovanou výstavbou administrativního komplexu a navazujících dislokačních změn. Data o budovách vycházejí zejména z Centrálního registru administrativních budov (CRAB), z dotazníkového šetření a katastru nemovitostí.
Stát na území hlavního města Prahy ročně vynakládá soukromým subjektům téměř půl miliardy korun za nájemné administrativních budov. Ačkoliv je v Praze pouze 14 % administrativních budov z celkového počtu v České republice, stát zde platí za nájemné
58 % z částky hrazené za celou Českou republiku. Za provoz a údržbu tento podíl představuje 46 %.
graf1.jpg
 
Tato situace je dlouhodobě řešitelná pouze pořízením nových administrativních budov. V horizontu 10 let státu hrozí výdaje na nájemné, provoz a údržbu a investice do energeticky náročných budov ve výši cca 25 miliard korun. Proto ÚZSVM zpracoval návrh řešení, který spočívá ve výstavbě nového moderního a energeticky úsporného administrativního komplexu. ÚZSVM v minulosti zmapoval více než 101 tisíc státních a městských pozemků v Praze. Jako lokalita s největší kapacitou, kde zároveň výstavbu umožňuje platný územní plán, byla vyhodnocena lokalita u stanice metra Letňany. ÚZSVM vytvořil pracovní model, kde navrhl přesun vybraných státních institucí buď do administrativního komplexu, nebo do některých uvolněných budov, a to na základě více kritérií. Mezi hlavní patří snížení:
 
  • stávajících drahých nájmů,
  • vysokých výdajů za provoz a údržbu,
  • investic do rekonstrukce energeticky náročných budov,
  • roztříštěnosti rozmístění státních institucí.
 
ÚZSVM již v minulém roce zahájil jednání se zástupci jednotlivých resortů ohledně jejich potřeb. Jednání budou i nadále pokračovat. V případě získání potřebných pozemků by pak byl vypracován konečný návrh, včetně navazujících dokumentů. Na základě žádosti primátora hlavního města Prahy a po nezbytném právním vyhodnocení zveřejňuje ÚZSVM seznamy budov potenciálně dotčených případnou výstavbou administrativního komplexu a navazujících dislokačních změn. Je potřeba zdůraznit, že se jedná o původní pracovní návrh, který počítal pouze s výstavbou administrativního komplexu v lokalitě Letňan, pouze na pozemcích státu a města a pouze na pozemcích, na kterých výstavbu administrativních budov umožňuje platný územní plán.  Dodatečné požadavky zástupců hlavního města Prahy (např. na umístění nové nemocnice či 1 300 bytů), které počítají i s výstavbou na pozemcích soukromých osob a na pozemcích, na kterých to neumožňuje územní plán, mohou tento pracovní model výrazně změnit (např. se může změnit kapacita komplexu).  
 
První seznam obsahuje 90 položek, které jsou v rámci pracovního dislokačního modelu zařazeny do tzv. primární dislokace. V té by byly státní instituce z uvedených budov přemístěny do administrativního komplexu. Uvolněné budovy poté ÚZSVM například nabídne k prodeji, k otevření veřejnosti, či k případnému využití některými státními institucemi v rámci tzv. sekundární dislokace. U budov, které jsou v nestátním vlastnictví, dojde k ukončení nájmů.Ve druhém seznamu je 14 položek zahrnutých do tzv. sekundární dislokace. Do budov by byli přesunuti zaměstnanci zejména z uvolňovaných budov převážně v soukromém vlastnictví. U těchto nestátních budov dojde k ukončení nájemních vztahů. Státní zcela uvolněné budovy z tohoto seznamu by byly nabídnuty k prodeji.
 
Třetí seznam pak obsahuje přehled celkem 33 nemovitostí, u kterých ÚZSVM v souvislosti s řešením dislokace navrhl jejich prodej a dále dvou areálů zvažovaných k otevření veřejnosti.V seznamech je na základě dodatečných požadavků primátora hlavního města Prahy uveden například: odhad příjmů z prodeje, počet umístěných zaměstnanců, výměry, výdaje na provoz a údržbu, nájem.U uvolňovaných budov v nestátním vlastnictví není a ani nemůže být ÚZSVM známo, zda přesunem státní instituce bude budova plně uvolněna, nebo bude uvolněna pouze z části. Proto tyto údaje seznamy neobsahují. Státu nepřísluší zasahovat do vlastnického práva soukromých subjektů, tedy ani do procesu, zda a v jakém časovém horizontu budou i případně ostatní nájemci nahrazeni novými.
 
Pozn.: ÚZSVM nikdy, ani na jednáních se zástupci hlavního města Prahy ani na tiskové konferenci, neuváděl počet 115 budov. Vždy uváděl, že primární dislokace se týká 90 položek, sekundární zhruba 15 (přesné číslo je 14 položek).