Sobota, 4. dubna 2020

Slezské zemské muzeum v Opavě získalo historicky cenné movité věci

30.06.2014
Opava a Bruntál, 30. 6. 2014 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Opava a Bruntál (Územní pracoviště Ostrava), převedl letos bezúplatně Slezskému zemskému muzeu v Opavě historické cennosti, předměty kulturní hodnoty, ale i běžné denní potřeby v celkové hodnotě 25.498 korun.
​Úřad tyto předměty získal z tzv. odúmrti po zůstavitelce Věře Novákové, dědičce opavské rodiny Čeledových a firmy Jana Čeledy - obchod s čajem a likéry. Příslušníci rodiny Čeledových hráli významnou roli v českém politickém a kulturním životě v Opavě i širším regionu Slezska a severní Moravy. Kolekce předaných předmětů, dokumentů, fotodokumentace či obrazů obohatily sbírky Slezského zemského muzea a jeho návštěvníci je již mohou shlédnout ve stálé expozici Slezsko v historické výstavní budově v Opavě.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to v § 1634 takto: „nedědí-li žádný dědic ani podle zákonné dědické posloupnosti, připadá dědictví státu a na stát se hledí, jako by byl zákonný dědic.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích.
Připadnou-li státu umělecká díla, starožitnosti, originály obrazů, různé sbírky předmětů (známky, mince apod.), předává je stát prostřednictvím ÚZSVM muzeím a galeriím, a to bezúplatným převodem. ÚZSVM požádá Ministerstvo kultury o určení organizační složky státu či státní organizace, které bude převedena příslušnost hospodařit s tímto majetkem. Není-li určena žádná státní instituce, je tento majetek realizován za stejných podmínek jako ostatní movitý majetek nabytý státem. Šperky z cenných kovů (například ze zlata a stříbra) ÚZSVM bezúplatně převádí Puncovnímu úřadu.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z.  Mgr. Ing. Robert Hurt
vedoucí sam. odd. Komunikace