Neděle, 15. prosince 2019

ÚZSVM odvedl více než půl milionu korun do státní pokladny

22.07.2005

Více než půl milionu korun odvedl ÚZSVM do státního rozpočtu. Tyto finanční prostředky získal ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Nymburk (Územní pracoviště Střední Čechy) z prodeje rodinného domku se stavební parcelou v katastrálním území Milčice na Nymbursku a z realizace vkladních knížek.Movitý a nemovitý majetek totiž připadl státu na základě §462 občanského zákoníku jako tzv. odúmrť. Jedná se o případy, kdy zůstavitel nezanechal žádné zákonné ani závětní dědice a rozhodnutím soudu připadl tento majetek státu. ÚZSVM na základě platných právních předpisů realizuje majetek převážně formou výběrového řízení a výtěžek z prodeje odvádí do státní pokladny.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: "dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu". Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytými věcmi respektive majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích v platném znění.Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.v z. Adam Halmoši, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace