Čtvrtek, 23. ledna 2020

ÚZSVM předal Povodí Labe koryto vodního toku v Čisté u Horek

07.10.2019
ÚZSVM předal Povodí Labe koryto vodního toku v Čisté u Horek
Semilské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových předalo bezúplatně státnímu podniku Povodí Labe pozemek o výměře 336 m2 v katastrálním území Čistá u Horek.
Převedený pozemek, na kterém se nachází koryto bezejmenného vodního toku, leží v  údolí ve vzdálenosti přibližně jeden kilometr od obce Čistá u Horek s přístupem po nezpevněné komunikaci. Tento majetek připadl ÚZSVM jako odúmrť.
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.