Středa, 16. října 2019

ÚP Střední Čechy: Konkrétní příklady spolupráce

04.05.2006

Územní pracoviště Střední Čechy Úřadu státu pro zastupování ve věcech majetkových (ÚZSVM) se ve své běžné činnosti bez úzké spolupráce s obcemi neobejde. Pro uskutečnění většiny záměrů jsou stanoviska a vyjádření obcí nebo jejich orgánů nezbytná.


Obce nám rovněž pomáhají při identifikaci parcel v terénu a zjišťování jejich skutečných uživatelů a poskytují nám podklady a údaje z územní plánovací dokumentace. Naše odbory odloučených pracovišť se zase snaží vyhovovat v co nejkratším termínu žádostem obcí při vydávání stanovisek ke stavebnímu řízení při budování infrastruktury, které se dotýkají pozemků, s nimiž je příslušný hospodařit ÚZSVM.


Uvedu alespoň některé z velkého množství příkladů naší vzájemné spolupráce:Odbor Odloučené pracoviště Beroun: Se starosty obcí Málkov a Suchomasty dohodl společný postup na odstranění černé skládky. Zjistilo se, že se dvě třetiny této skládky nacházejí na pozemku ÚZSVM o výměře 4173 m 2 . Odpad byl na tuto skládku navážen již dlouhá léta a v několika vrstvách vždy překrýván zeminou. Ze skládky bylo 12. až 31. prosince 2005 odvezeno téměř 1100 tun odpadu všeho druhu. Po její úplné likvidaci byl přístup k příslušnému pozemku zabezpečen na třech přístupových cestách zabudováním ocelových uzamykatelných závor, které zajistily obce Málkov a Suchomasty. Celá akce stála více než 2 mil. Kč. Uvedeným obcím jsme nabídli odprodej pozemku, aby se už podobná situace nemohla opakovat.


Odbor Odloučené pracoviště Benešov: Převedl v polovině minulého roku 39 pozemků pod komunikacemi a silnicemi II. a III. třídy (v hodnotě téměř 880 tisíc Kč) na nové vlastníky. Šestnáct pozemků získal Středočeský kraj a 23 pozemků jednotlivé obce (s výjimkou pozemku s největší výměrou zhruba 1,6 ha v katastrálním území Drahňovice, který byl převeden na kraj. Pozemky jsou v těchto případech předávány bezúplatně z důvodu veřejného zájmu. Tento odbor také vyřešil užívání pozemků v Zvěstově, na nichž je veřejné pohřebiště. Ministerstvo financí povolilo výjimku ze zákona číslo 219/2000Sb. a schválilo bezúplatné užívání těchto pozemků na dobu neurčitou. Nyní se řeší obdobný problém s dalšími třemi obcemi. Upřednostněn bude bezúplatný převod hřbitovů do vlastnictví obcí, do jejichž kompetence provozování pohřebišť patří.


Odbor Odloučené pracoviště Mělník: ÚZSVM se zabývá i převodem pozemků, které slouží jako veřejná zeleň. Například obec Velký Borek požádala o bezúplatný převod pozemku, kde je nově zrekonstruovaná socha sv. Jana Nepomuckého. Sochu vlastní obec. Protože obec pečuje o travnatý porost na tomto pozemku na své náklady, byla s ní uzavřena smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví k nemovitostem.Odbor Odloučené pracoviště Kolín: Loni řešil mj. problém památníku kolínské bitvy 18. 6. 1757 mezi vojsky Marie Terezie a pruského krále Bedřicha II. Byl vybudován v roce 1898 a je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. V souvislosti s blížícím se 250. výročím bitvy se rakouské velvyslanectví chtělo podílet na jeho restauraci. Protože ÚZSVM není určen k hospodaření s takovými objekty ve vlastnictví ČR, nabídli jsme objekt Ministerstvu kultury. Ani ministerstvo, ani ostatní složky státu však neměly o památník zájem. S ohledem na charakter objektu je ve veřejném zájmu jeho bezúplatný převod na obec Křečhoř, na jejímž katastru se nachází a která vždy pečovala o jeho okolí. Nyní jsou podepsané smlouvy zaslány Ministerstvu kultury ke schválení.


Kromě spolupráce v oblasti majetkoprávního uspořádání nemovitostí jsme oslovili obce, zda nemají zájem o majetek civilní obrany, který realizujeme po neexistujících organizacích. Této nabídky na odboru Odloučené pracoviště Benešov využilo 39 obcí a do jejich vlastnictví byl takto pro potřeby dobrovolných sborů a jednotek požární ochrany převeden majetek za 0,223 mil. Kč.


Spolupráce Územního pracoviště Střední Čechy s obcemi pokračuje i letos, a to především při bezúplatných převodech pozemků, které jsou historickým majetkem obcí. Připravují se i převody pozemků pod komunikacemi a veřejná zeleň.


Kontakty (včetně adres) na jednotlivé odbory odloučených pracovišť Územního pracoviště jsou na: http://www.uzsvm.cz/uzemni-pracoviste-stredni-cechy.php.