Pondělí, 25. května 2020

Bezúplatné převody administrativních budov po bývalých okresních úřadech

05.05.2004

Činnost okresních úřadů a tím také platnost zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech končily k 31. prosinci 2002. Téhož roku byly přijaty zákony, které podmiňovaly realizaci druhé fáze reformy územní veřejné správy, mimo jiné zákony č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 320/2002 Sb.) a č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností (dále jen zákon č. 314/2002 Sb.).


PRÁVNÍ ÚPRAVA
Zákon č. 320/2002 Sb. stanovil (bod 14 Čl. CXVII), že počínaje 1. lednem 2003 přechází příslušnost hospodařit s majetkem České republiky včetně práv, se kterými byly příslušné hospodařit okresní úřady (a na které se nevztahují body 11, 12 a 15 citovaného článku), na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, není-li upraveno zvláštním předpisem jinak. Úřad tak "zdědil" po okresních úřadech více než 260 administrativních budov. Zákon č. 314/2002 Sb. (ustanovení § 4 odst. 2) zavazuje stát poskytnout obcím s rozšířenou působností finanční příspěvek na úhradu nákladů spojených se zabezpečením přípravy pro výkon státní správy, s výjimkou těch obcí, které budou pro rozšířený výkon státní správy "dlouhodobě užívat administrativní budovy v majetku státu nebo na něž tento majetek přejde". Další pravidla pro dlouhodobé užívání a pro převod majetku státu na některé obce s rozšířenou působností tento zákon nestanoví. Předpoklady pro přípravu a následné uskutečnění bezúplatných převodů vybraných administrativních budov do vlastnictví obcí s rozšířenou působností byly dány usneseními vlády ze dne 3. září 2003 č. 852 a ze dne 10. prosince 2003 č. 1235.


ZÁKLADNÍ KRITÉRIA PRO VÝBĚR BUDOV
Základní kritéria pro výběr nemovitostí bývalých okresních úřadů v majetku ČR vhodných k bezúplatnému převodu obcím s rozšířenou působností jsou uvedena níže v rámečku. Uvedená kritéria zohledňují právní úpravu, zejména zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 219/2000 Sb.). Tento zákon stanovuje, že lze bezúplatně převést pouze majetek, který stát nebude trvale potřebovat pro plnění svých úkolů a nebude ani veřejný zájem na jeho ponechání ve vlastnictví státu. Podle ustanovení § 21 odst. 1 je možno do vlastnictví právnické nebo fyzické osoby převést smlouvou věc (tedy i nemovitost) pouze za podmínek uvedených v § 22 až 24 a jen tehdy, je-li tato věc pro stát trvale nepotřebná. Za nepotřebný se pro tyto účely - podle ustanovení § 14 odst. 7 - považuje zejména majetek, který přesahuje potřeby příslušné organizační složky, nebo majetek, na jehož ponechání státu přestal být veřejný zájem, v případě věcí též takové věci, které pro ztrátu, popřípadě zastarání svých technických a funkčních vlastností nebo pro nepřiměřenou nákladnost provozu nemohou sloužit svému účelu. V praxi to může znamenat, že v případě dislokace organizační složky státu, byť v malém rozsahu, v objektu ve vlastnictví státu, nelze v souladu s § 21 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb. prohlásit nepotřebnost pro stát. V takovém případě by bylo nezbytné aplikovat § 21 odst. 2, který stanoví, že ze závažných důvodů a po předchozím vyjádření Ministerstva financí může vláda dle § 21 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. povolit výjimku z podmínky trvalé nepotřebnosti pro stát. Nutno podotknout, že jsou to skutečně výjimečné případy.


NĚKTERÁ SPECIFIKA
Vláda si usnesením ze dne 10. prosince 2001 č. 1324 vyhradila právo po projednání ve Vládní dislokační komisi rozhodnout o využití budov bývalých okresních úřadů po 31. prosinci 2002. Teprve po jejím schválení je možno s předmětným majetkem naložit postupem podle zákona č. 219/2000 Sb., tj. uzavřít mezi příslušnou složkou státu a obcí s rozšířenou působností smlouvu o bezúplatném převodu (podmínky vymezuje příloha č. 2 usnesení vlády č. 1235). Následně dle § 22 zákona č. 219/2000 Sb. podléhá smlouva o bezúplatném převodu schvalovací doložce Ministerstva financí, popřípadě Ministerstva kultury (jde-li se o kulturní památku) nebo Ministerstva životního prostředí (jde-li o pozemek ve zvláště chráněných územích). Je proto zřejmé, že proces přípravy i samotné bezúplatné převody administrativních budov po bývalých okresních úřadech budou časově velmi náročné.


SOUČASNÝ STAV
První bezúplatné převody administrativních budov po bývalých okresních úřadech (celkem se jedná o 20 objektů) z vlastnictví České republiky do vlastnictví obcí s rozšířenou působností byly Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových připraveny a Vládou České republiky schváleny již v prosinci loňského roku. Stalo se tak usnesením vlády č. 1235. U těchto objektů jsou v současné době Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ve spolupráci s Ministerstvem financí České republiky a příslušnými obcemi s rozšířenou působností připravovány smlouvy o bezúplatném převodu. Další bezúplatné převody Vládní dislokační komise schválila 16. prosince 2003 a 1. dubna 2004. Vzhledem k přijetí zákona číslo 453/ 2003 Sb., o změně zákona číslo 117/ 1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a tím k přenosu agendy státní sociální podpory zpět na stát; v návaznosti na dořešení některých specifických případů i konsensuální dohody zainteresovaných složek státu s příslušnou obcí s rozšířenou působností je možno očekávat, že podmínky pro bezúplatný převod splní i další administrativní budovy.


O JAKÉ OBJEKTY JDE?
Jsou to administrativní budovy, s nimiž byly příslušné hospodařit okresní úřady a u nichž příslušnost hospodařit přešla dle zákona č. 320/2002 Sb. na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Není přitom rozhodující, zda v dotčeném objektu byli dislokováni zaměstnanci bývalých okresních úřadů, nebo zda byl objekt v sídle okresního úřadu. Okruh objektů, o které obce žádají, samozřejmě nelze omezit. Nelze však předpokládat, že všechny objekty, o něž obce požádají, budou automaticky navrženy k bezúplatnému převodu. Přestože obce s rozšířenou působností byly s kritérii pro bezúplatný převod seznámeny, obdržel Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v mnoha případech žádosti obcí o bezúplatný převod na objekty, které kritéria nesplňují a současně s tím nelze ani uplatnit výjimku vlády z podmínky trvalé nepotřebnosti pro stát. Z věcného hlediska je cílem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových zajistit takové využití budov po bývalých okresních úřadech, které zabezpečí kontinuitu výkonu veřejné správy a zároveň bude respektovat ustanovení daná zejména zákonem č. 219/2000 Sb. a příslušnými usneseními vlády. Aktuální informace o činnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových jsou k dispozici na www.uzsvm.cz.