Pátek, 29. května 2020

oddělení Hospodářské správy

Oddělení Hospodářské správy zajišťuje v rámci územní působnosti Územního pracoviště tyto hlavní činnosti:

  
  • zajišťuje činnosti spojené s provozem, správou a údržbou objektů, s nimiž je příslušný hospodařit Úřad prostřednictvím Územního pracoviště;
  • komplexně zajišťuje správu budov, objektovou bezpečnost a materiálně technické zásobování v objektech spravovaných Územním pracovištěm;
  • vede evidenci o pohybu a umístění majetku, který Územní pracoviště užívá ke své činnosti;
  • zabezpečuje činnosti při zadávání veřejných zakázek v Územním pracovišti;
  • zabezpečuje činnost podatelny a spisovny v Územním pracovišti;
  • zajišťuje provoz a údržbu služebních motorových vozidel;
  • zajišťuje činnost likvidační a škodní komise Územního pracoviště a připravuje podklady pro jejich činnost;
  • zabezpečuje fyzické soupisy majetku, který užívá Územní pracoviště;
  • zabezpečuje v oblasti své působnosti inventury, zpracování inventarizačních seznamů a ověřování fyzického stavu majetku s jeho stavy v účetní evidenci;
  • realizuje činnosti stanovené samostatným oddělením Kontroly, a bezpečnostního referenta v souvislosti s BOZP, PO a OOPP.Vedoucí oddělení:
Ing. Roman Bílek
Tel.: 377 169 230
E-mail: roman.bilek@uzsvm.cz