Postup Úřadu při poskytování informací

Postup při podávání a vyřizování žádosti
 
 • Pro zajištění informačního systému pro veřejnost a na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je stanoven tento postup Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových při podávání  informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
 
 
 
I.             Obecná část
 
 
Základní pojmy a zkratky
 1. Doprovodná informace - informace, která úzce souvisí s požadovanou informací.
 2. Informace, kterou je Úřad povinen poskytnout - faktický údaj týkající se jeho působnosti, nikoliv však komentář, názor na určitou skutečnost, výklad právního předpisu, právní stanoviska a údaje týkající se majetkové problematiky apod.
 3. Jednotný informační systém (dále jen „JIS“) - úřední desky s povinnými informacemi pro veřejnost umístěné na Ústředí, Územních pracovištích a všech odborech Odloučených pracovišť.
 4. Možnosti dálkového přístupu - přístup k informaci neomezeného okruhu žadatelů pomocí sítě nebo služby elektronických komunikací (např. sítí Internet). Zveřejňování informací na Internetu se řídí Standardem ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup).
 5. Věcně příslušné útvary - odbory a samostatná oddělení Úřadu podle jejich věcné působnosti.
 6. Zveřejněná informace - informace, vztahující se k působnosti Úřadu, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, nebo vystavená na úřední desce a na internetových stránkách Úřadu.
 7. Žadatel - každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.
 8. Žádost o poskytnutí informace (dále jen „žádost“) - podání žadatele, které obsahuje zákonem stanovené náležitosti a směřuje k poskytnutí informací.
 9. GŘ - generální ředitel. 
 10. MF - Ministerstvo financí.
 11. OP - odbor Odloučené pracoviště.
 12. ŘÚP - ředitel Územního pracoviště.
 13. SOK - samostatné oddělení Komunikace.
 14. ÚP - Územní pracoviště.
 15. Úřad - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
 16. Ústředí - útvary podřízené generálnímu řediteli, mimo ÚP.

 

Způsob poskytování informací
 • Informace se poskytují zveřejněním na internetových stránkách Úřadu na adrese www.uzsvm.cz, na JIS nebo na základě žádosti žadatele.
 • Úřad je povinný poskytovat informace vztahující se k  jeho působnosti, a to za podmínek stanovených zákonem č. 106/1999 Sb.
 
Organizační zabezpečení
    1.  Povinným subjektem ve smyslu zákona je Úřad.
    2.  Povinnosti vyplývající ze zákona v Úřadu plní:
  a) na Ústředí samostatné oddělení Komunikace,
  b) na Územním pracovišti ředitel Územního pracoviště.
 
 
 
 
 
II.           Poskytování informací na základě žádosti
 
 
 
Podávání a evidence žádostí
  
   1.  Žádost může žadatel podat:
  a) ústně, tj. osobně nebo telefonicky (dále jen „ústní žádost“), nebo
        b) písemně, tj. poštou, osobním doručením, prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu: podatelna@uzsvm.cz nebo do datové schránky na příslušné Územní pracoviště (dále jen „písemná žádost“).
   2.  Ústní žádosti přijímají a vyřizují na Ústředí samostatné oddělení Komunikace, na Územním pracovišti ředitel Územního pracoviště nebo jím pověřené osoby. Ústní žádosti se neevidují.
   3.  Jestliže na ústní žádost nelze poskytnout informaci ihned při jejím podání, nebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na základě ústní žádosti za dostačující, je třeba podat novou žádost písemně.
   4.  Pro podání písemné žádosti lze použít formulář, který je v tištěné verzi k dispozici na všech podatelnách Úřadu a v elektronické verzi je umístěn na internetových stránkách Úřadu.
   5.  Písemná žádost je podávána na adresu dle sídel jednotlivých Územních pracovišť či Ústředí:
 
·     Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště v hlavním městě Praze
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
ID Datové schránky: 96vaa2e
Na doručovací adrese ÚP Praha jsou vyřizovány také všechny dotazy směrované na Ústředí.

·     Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ÚP Střední Čechy
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
ID Datové schránky: 4bdfs4u
Na doručovací adrese ÚP Střední Čechy jsou vyřizovány všechny dotazy směrované také na následující odbory Odloučených pracovišť: Beroun, Benešov, Kladno, Kolín, Mladá Boleslav, Příbram
 
·     Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ÚP Plzeň
Radobyčická 14, 301 00 Plzeň
ID Datové schránky: 3mafszi
Na doručovací adrese ÚP Plzeň jsou vyřizovány všechny dotazy směrované také na následující odbory Odloučených pracovišť: Domažlice, Klatovy, Karlovy Vary
 
·     Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ÚP Ústí nad Labem
Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem
ID Datové schránky: va2fsxs
Na doručovací adrese ÚP Ústí nad Labem jsou vyřizovány všechny dotazy směrované také na následující odbory Odloučených pracovišť: Česká Lípa, Chomutov, Liberec, Litoměřice, Louny, Teplice

·     Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ÚP Hradec Králové
Horova 180, 502 06 Hradec Králové
ID Datové schránky: x3eftbz
Na doručovací adrese ÚP Hradec Králové jsou vyřizovány všechny dotazy směrované také na následující odbory Odloučených pracovišť: Havlíčkův Brod, Jičín, Náchod, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Svitavy, Trutnov, Ústí nad Orlicí

·     Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ÚP Brno
Příkop 11, 602 00 Brno
ID Datové schránky: rq6fs9a
Na doručovací adrese ÚP Brno jsou vyřizovány všechny dotazy směrované také na následující odbory Odloučených pracovišť: Břeclav, Hodonín, Jihlava, Kroměříž, Prostějov, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo, Žďár nad Sázavou

·     Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ÚP Ostrava
Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava-Radvanice
ID Datové schránky: c4nfs5n
Na doručovací adrese ÚP Ostrava jsou vyřizovány všechny dotazy směrované také na následující odbory Odloučených pracovišť: Frýdek-Místek, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Přerov, Šumperk, Vsetín

·     Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ÚP České Budějovice
Prokišova ul. 1202/5, 371 03 České Budějovice
ID Datové schránky: 8upftbv
Na doručovací adrese ÚP České Budějovice jsou vyřizovány všechny dotazy směrované také na následující odbory Odloučených pracovišť: Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Strakonice, TáborNáležitosti písemné žádosti
 
   1.  Za písemnou žádost se považuje podání:
        a) z něhož je zřejmé, že bylo adresováno Úřadu jako povinnému subjektu,
        b) z něhož vyplývá, že se žadatel domáhá poskytnutí konkrétní informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
        c) které obsahuje dostatek údajů nutných k identifikaci žadatele a jeho doručovací adresu. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
  2.  V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti Úřadu, samostatné oddělení Komunikace nebo ředitel Územního pracoviště sdělí tuto skutečnost s odůvodněním žadateli do 7 dnů ode dne doručení žádosti a žádost odloží.
   3.  Je-li žádost nesrozumitelná, formulována příliš obecně, nebo není zřejmé, jaká informace je požadována, SOK nebo ŘÚP vyzve žadatele do 7 dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil.
  Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, vydá SOK či ŘÚP, na základě návrhů věcně příslušných útvarů, rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
   4.   Pokud žádost neobsahuje dostatek identifikačních údajů žadatele, SOK nebo ŘÚP vyzve žadatele do 7 dnů ode dne doručení žádosti k doplnění těchto údajů.
   Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne doručení výzvy, SOK či ŘÚP žádost odloží.

Odkaz na zveřejněnou informaci
 
   1.  Jestliže žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může samostatné oddělení Komunikace či ředitel Územního pracoviště co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů, namísto poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a  
        získání již zveřejněné informace.
   2.  Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, SOK či ŘÚP mu ji ve stanovené lhůtě poskytne.

Postup při vyřizování písemné žádosti
 
   1.  Informace se poskytuje prostřednictvím elektronické pošty, písemně, pořízením kopie dokumentů nebo na paměťových médiích.
   2.  Pokud si poskytnutí informace vyžádá úhradu nákladů, bude informace žadateli poskytnuta až po prokazatelné úhradě poskytované služby.

Lhůty při vyřizování písemné žádosti
 
   1.  Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.
   2.  Pro poskytnutí požadované informace stanovuje zákon lhůtu 15 dnů ode dne doručení písemné žádosti nebo upřesnění žádosti Úřadu.
   3.  Lhůtu podle odst. 1 lze prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní. O prodloužení lhůty rozhodne samostatné oddělení Komunikace či ředitel Územního pracoviště bezodkladně. Závažnými důvody pro prodloužení lhůty jsou:
  a) vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných objektech mimo sídla Úřadu,
  b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
  c) konzultace s jiným povinným subjektem ve smyslu zákona, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více útvary Úřadu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.
   4.  Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně SOK či ŘÚP informován, a to včas před uplynutím lhůty.

Úhrada nákladů
 
   1.  Pokud v souvislosti s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací nebo s pořizováním kopií, opatřováním technických nosičů dat nebo s odesláním informací vzniknou Úřadu náklady, sdělí tuto skutečnost věcně příslušný útvar vyřizující žádost 
        SOK či ŘÚP, a to před uplynutím lhůty. Sdělení o předpokládané výši nákladů doloží věcně příslušný útvar rozpisem nákladů.
   2.  Výši úhrady stanoví sazebník úhrad nákladů. Informace bude vydána až po prokazatelné úhradě požadovaných nákladů.
   3.  Samostatné oddělení Komunikace  či ředitel Územního pracoviště oznámí žadateli předpokládanou výši nákladů za poskytnutí informace, včetně uvedení skutečností, na jejichž základě byla výše nákladů stanovena, a způsobu, jakým byla  vyčíslena.  
        Současně sdělí žadateli způsob a podmínky úhrady.
   4.  Přijatá úhrada nákladů je vždy příjmem státního rozpočtu.
   5.  V případě, že žadatel neuhradí požadovanou výši nákladů do 60 dnů ode dne oznámení podle odst. 3, SOK či ŘÚP žádost odloží.
 
Poskytování informací na základě licenční nebo podlicenční smlouvy
 •  Úřad a jeho zaměstnanci nezpracovávají a tudíž neposkytují informace, které jsou předmětem ochrany práva autorského.
 
 
 
 
 
 
III.           Odmítnutí žádosti, opravné prostředky, stížnost
 
  
Omezení práva na informace
 
   1.  Samostatné oddělení Komunikace nebo ředitel Územního pracoviště informaci v souladu s právními předpisy neposkytne, pokud požadovaná informace:
  a) je označena za utajovanou informaci, nebo je obchodním tajemstvím (při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení
      obchodního tajemství),
  b) se týká probíhajících soudních řízení,
  c) má vypovídat o osobnosti a soukromí fyzické osoby nebo o jejích majetkových poměrech),
  d) je žádostí o právní stanovisko nebo o právní výklad,
  e) se vztahuje k činnosti podle zvláštního právního předpisu,
  f) je odborným dotazem týkajícím se majetkové problematiky.
   2.  Případy, kdy Úřad informaci neposkytne, jsou podrobně upraveny zákonem (Viz § 7, 8a, 8b, 9, a 10 zákona č. 106/1999 Sb.)
   3.  SOK nebo ŘÚP dále omezí poskytnutí informace v případech stanovených zákonem (Viz § 11 odst. 1 písm. a), b); odst. 2, 3, a 4 písm. a) až d), f); odst. 5 a § 12 zákona č. 106/1999 Sb.)nebo ŘÚP dále omezí poskytnutí informace v případech stanovených zákonem (Viz § 11 odst. 1 písm. a), b); odst. 2, 3, a 4 písm. a) až d), f); odst. 5 a § 12 zákona č. 106/1999 Sb.)
   4.  V rámci omezení práva na informace podle zákona se neposkytují:
  a) informace, vztahující se k vnitřním předpisům a postupům Úřadu,
  b) informace o kolektivní smlouvě,
  c) nové informace, které vznikly při přípravě rozhodnutí GŘ, do doby ukončení přípravy tohoto rozhodnutí jeho vydáním,
  d) informace zpracovávané Úřadem pro účely jednání MF, vlády nebo poskytované Parlamentu České republiky.
   5.  Informační povinnost se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí, vytváření nových informací (tj. takových informací,
        které by Úřad musel vytvořit na konkrétní žádost žadatele), jako jsou různé rozbory, prognózy, srovnávací přehledy, právní výklady, právní stanoviska, odborná stanoviska týkající se majetkové problematiky apod. Toto omezení se nevztahuje
        na informace, které vznikají automatizovaným způsobem jako součást informačních technologií.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti
   1.  Pokud je odmítnutí žádosti odůvodněno ochranou obchodního tajemství, musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství.
   2.  Pokud věcně příslušný útvar při přípravě návrhu rozhodnutí o odmítnutí žádosti zjistí, že žádost neobsahuje dostatek údajů umožňujících identifikaci žadatele, sdělí tuto skutečnost neprodleně SOK či ŘÚP, kteří žadatele bezodkladně vyzvou k 
        doplnění těchto údajů.
   3.  Rozhodnutí o odmítnutí žádosti musí obsahovat označení povinného subjektu a věcně příslušného útvaru, číslo jednací a datum vydání rozhodnutí, označení příjemce rozhodnutí), výrok s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo rozhodováno,
        odůvodnění každého omezení práva na informace, poučení o místu, době a formě podání opravného prostředku, razítko věcně příslušného útvaru na Ústředí nebo razítko ÚP a vlastnoruční podpis.
   4.  Rozhodnutí o odmítnutí žádosti schvaluje:
 a) na Ústředí příslušný ředitel odboru nebo vedoucí samostatného oddělení,
 b) na Územním pracovišti ředitelé Územních pracovišť.
Pokud je žádost vyřizována v součinnosti více příslušných útvarů Úřadu, schvaluje rozhodnutí o odmítnutí žádosti GŘ.
 
Odvolání
 
     1. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze do 15 dnů od doručení rozhodnutí podat odvolání.
         Odvolání se podává u příslušného pracoviště Úřadu, které rozhodnutí vydalo.
   2.  O odvolání rozhoduje GŘ do 15 dnů od doručení odvolání.
   3.  Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, pravomocné rozhodnutí je však přezkoumatelné soudem.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informaci
   1.  Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informaci (dále jen „stížnost“) může žadatel podat písemně nebo ústně, a to do 30 dnů ode dne:
  a) doručení sdělení o odložení žádosti z důvodu nepříslušnosti Úřadu,
  b) doručení sdělení údajů umožňujících vyhledání a získání zveřejněné informace,
  c) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace,
  d) doručení sdělení - oznámení o výši úhrady nákladů za poskytnutí informací.
   2.  Ústně nebo písemně podanou stížnost přijímá a eviduje samostatné oddělení Komunikace.
   3.  Rozhodnutí o stížnosti vydává GŘ.


 
 
 
IV.         Výroční zpráva
 
 
   1.  Návrh výroční zprávy za Úřad zpracovává a vydává samostatné oddělení Komunikace.
   2.  Výroční zpráva obsahuje:
  a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  b) počet poskytnutých odpovědí,
  c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí Úřadu o odmítnutí žádosti a přehled výdajů, které Úřad vynaložil v souvislosti se soudními řízeními,
  d) počet podaných stížností, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení,
  e) další informace vztahující se k uplatňování zákona.
   3.  Výroční zprávu za uplynulý rok zpracovává SOK a předkládá ji GŘ.
   4.  Schválenou výroční zprávu zveřejní Úřad v termínu do 28. února. Samostatné oddělení Komunikace zabezpečí zveřejnění na internetových stránkách Úřadu a koordinuje její umístění v rámci JIS pro veřejnost v celé České republice.