Pondělí, 25. května 2020

oddělení Pohledávek a IBV

Oddělení plní tyto hlavní úkoly: 

 
  • metodicky řídí a kontroluje správu a vymáhaní pohledávek za celé Územní pracoviště v hl. m. Praze;
  • spravuje pohledávky a závazky vzniklé z činnosti odboru Právních služeb, pohledávky předané z jiných útvarů podle rozhodnutí ředitele Územního pracoviště v hl. m. Praze a pohledávky účetně nenavázané na majetek státu;
  • ve spolupráci s oddělením Právního jednání a auditu zajišťuje jednání před tuzemskými soudy ve věci vymáhání pohledávek;
  • eviduje smlouvy o státních příspěvcích na individuální bytovou výstavbu, o státních příspěvcích obcím z programů podpory bytové výstavby a technické infrastruktury a smlouvy o převodu státního majetku s podmínkami a závěti s podmínkami, kde by jinak pozůstalost připadla státu; kontroluje jejich plnění, provádí úkony spojené s jejich ukončením a spravuje pohledávky vzniklé jejich porušením;
  • v rámci správy cenných papírů, zaknihovaných cenných papírů a majetkových účastí státu, se kterými je Úřad příslušný hospodařit, provádí úkony související s jejich nakládáním, hospodařením, podává příslušné návrhy k soudu a k jiným orgánům a v následném řízení jedná za Úřad;
  • připravuje a vede výběrová řízení na prodej cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů a podává pokyny k jejich prodeji v případě, že tyto nejsou realizovány ve výběrových řízeních.
  • v rámci správy cenných papírů, zaknihovaných cenných papírů a majetkových účastí státu, se kterými je Úřad příslušný hospodařit, provádí úkony související s jejich nakládáním, hospodařením, podává příslušné návrhy k soudu a k jiným orgánům a v následném řízení jedná za Úřad;
  • připravuje a vede výběrová řízení s aukcí na prodej cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů a podává pokyny k jejich prodeji v případě, že tyto nejsou realizovány ve výběrových řízeních;
  • zajišťuje přechody a převody zaknihovaných cenných papírů, vedených v Centrálním depozitáři cenných papírů a v oddělených evidencích;
  • připravuje a vede výběrová řízení s aukcí na prodej obchodních podílů.
 Vedoucí oddělení:
Mgr. Martin Ascherl
Tel.: 225 776 718
E-mail: martin.ascherl@uzsvm.cz