Středa, 27. května 2020

oddělení Hospodaření s majetkem v účetnictví I

Oddělení plní tyto hlavní úkoly: 

 
 • metodicky řídí příslušnou oblast hospodaření s majetkem v odboru Odloučené pracoviště za účelem zabezpečení jednotného postupu při hospodaření s majetkem státu dle § 9 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
 • vede evidenci veškerého majetku, propočítává a sumarizuje hodnoty a porovnává fyzické a účetní stavy majetku, s nímž je Úřad v územní působnosti Územního pracoviště příslušný hospodařit dle § 9 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a který Územní pracoviště nepotřebuje k vlastní činnosti;
 • zabezpečuje fyzický soupis majetku, s nímž je Úřad v územní působnosti Územního pracoviště příslušný hospodařit dle § 9 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a který Územní pracoviště nepotřebuje k vlastní činnosti;
 • podílí se na organizaci výběrových řízeních v oblasti své působnosti;
 • v rámci své činnosti vede evidenci pohledávek;
 • zajišťuje správu jednotlivých částí souboru majetku, s nímž je Úřad příslušný hospodařit dle § 9 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
 • sleduje čerpání rozpočtu na správu majetku a zpracovává návrhy právních jednání, týkajících se hospodaření a nakládání s majetkem, s nímž je Úřad příslušný hospodařit dle § 9 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, který nepotřebuje k vlastní činnosti;
 • zajišťuje zápisy vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí v územní působnosti Územního pracoviště v hl. m. Praze;
 • připravuje podklady pro likvidaci majetku; poskytuje odbornou pomoc v cenové oblasti ostatním útvarům Územního pracoviště, zjišťuje ceny na trhu, provádí jejich analýzy a v souladu s vnitřními předpisy Úřadu se podílí na ocenění jednotlivých druhů majetku státu, spolupracuje s odborem Právní a majetkové metodiky;
 • zabezpečuje vybrané činnosti související s přijímáním oznámení v rámci předkupního práva k nemovitým věcem dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 • zabezpečuje v rámci své působnosti podání přiznání k dani z nemovitých věcí a oznamování změn plátce daně z nemovitých věcí;
 • po ukončení realizace majetku se spisy, které navazují na spis z oddělení Hospodaření s majetkem v operativní evidenci, vrací tomuto oddělení, v ostatních případech se předávají na spisovnu.
 Vedoucí oddělení:
Gabriela Jirasová
Tel.: 225 776 411
E-mail: gabriela.jirasova@uzsvm.cz