Pátek, 13. prosince 2019

CRAB současné vedení ÚZSVM výrazně zlevnilo a zadalo přesoutěžení v otevřeném zadávacím řízení

11.12.2017 |
Reakce na tiskovou zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) ohledně správy nemovitého majetku státu a Centrálního registru administrativních budov (CRAB).
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) souhlasí se zjištěními NKÚ ohledně nízké kvality dat v CRAB, sám na ni v minulosti opakovaně upozorňoval. Navíc i NKÚ uvedl, že se nejedná o pochybení ÚZSVM, který se řadou opatření snaží situaci řešit.  Podle zákona jsou za úplné a pravdivé údaje odpovědné jednotlivé státní instituce, které je do CRAB vkládají. ÚZSVM bohužel nemá žádnou kompetenci ověřit ekonomické údaje ani přimět státní instituce k nápravě, pokud svoje zákonné povinnosti neplní, což konstatuje i NKÚ. Proto pokud ÚZSVM zjistí nesprávné údaje, žádá státní instituce, aby zajistily nápravu. Takových písemných upozornění jen za roky 2015 a 2016 ÚZSVM rozeslal 741 (u více než 1 330 budov), navíc provedl více než 860 fyzických kontrol objektů. Chybějící nebo nesprávná data ze strany státních institucí pak skutečně zkreslují i prováděné analýzy. ÚZSVM oceňuje, že NKÚ mu v tomto dává za pravdu.
 
ÚZSVM naopak nesouhlasí s tím, že cíle CRAB nebyly naplněny, neboť sám NKÚ v kontrolním protokolu konstatoval nesplnění pouze u jednoho z devíti cílů, a ani ten není na straně ÚZSVM (totiž ne všichni uživatelé CRAB evidují výdaje ve smyslu vyhlášky č. 323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů). ÚZSVM dále nemůže souhlasit s výkladem NKÚ, že v CRAB má být evidováno 40 tisíc objektů (tj. i neadministrativní budovy). Tento výklad totiž neodpovídá zákonu. Zákon totiž uvádí (a vyplývá to již z názvu), že Centrální registr administrativních budov zahrnuje administrativní objekty a ne například nemocnice, školy, sklady, rekreační zařízení.
 
ÚZSVM souhlasí s tím, že vyřazení téměř tisíce budov Ministerstva vnitra z CRAB, které představovaly téměř třetinu všech evidovaných dat a o kterém rozhodl na základě své zákonné kompetence v roce 2016 ministr vnitra, zvýšilo výdaje na jeden objekt, a tím došlo ke snížení efektivnosti vynakládaných prostředků na provoz CRAB. Trendy a meziroční srovnání pak mají nižší vypovídací hodnotu a zvýšily se tím i průměrné náklady na evidování jednoho objektu. Proto ÚZSVM předložil Ministerstvu financí návrh usnesení vlády, kterým by vláda zrušila toto rozhodnutí o vyřazení objektů z CRAB. Současné vedení náklady na provoz CRAB výrazně zlevnilo (roční úspora činí 12,4 mil. Kč), také zadalo přípravu otevřeného zadávacího řízení, které by mělo systém zefektivnit a odstranit závislost na jednom dodavateli.
 
Pokud NKÚ uvádí, že ve Velké Británii klesla průměrná plocha na jednoho zaměstnance z 13 m2 na 10 m2, tak v ČR se tato plocha snížila od roku 2007 do roku 2016 z téměř 16 m2 na 12,4 m2, tedy absolutní rozdíl je v ČR vyšší. Navíc v případě Velké Británie k poklesu uváděnému NKÚ došlo především díky sdílení pracovišť v administrativních budovách za současného využití práce z domova, což dosud není ve státní správě v ČR zvykem. Jsme rádi, že NKÚ zmínil svůj První hackathon veřejné správy, neboť jedním z vítězů, který řešil právě data z CRAB, je zaměstnanec ÚZSVM.
 
Smlouva na vybudování CRAB byla uzavřena v roce 2010. Nedostatky, které zjistila kontrola NKÚ, současné vedení postupně odstraňuje. Kontrolovanou osobou nebyl jen ÚZSVM, značnou část údajů v kontrolním závěru proto ÚZSVM nezná a nemůže je ověřit.
 
ÚZSVM rovněž souhlasí se závěry NKÚ, že ÚZSVM nemá dostatečné kompetence k provádění činností směřujících k efektivnímu a účelnému využívání majetku evidovaného v CRAB. Taktéž se ztotožňuje s konstatováním, že činnosti ÚZSVM jako např. upozorňování státních institucí na nadprůměrné výdaje v oblasti správy administrativních budov jsou dobrovolnou aktivitou ÚZSVM. ÚZSVM ani dislokační komise nemají oporu v právních předpisech, aby státní instituce plnily úkoly vyplývající ze žádostí o přijetí dislokačních opatření v oblasti výdajů na energie či služby související s užíváním objektu. ÚZSVM (stejně jako členské země mezinárodní asociace PuREnet) považuje za základní předpoklad pro snižování nákladů na provoz administrativních budov státu a pro hospodárné řešení dislokace státních institucí centralizovaná správu majetku státu. Tedy strategickým cílem by měla být centrální správa administrativních budov státu, která vede k jejich efektivnímu využití a k úsporám státního rozpočtu. Přičemž centrální správou je myšlena úplná centralizace celého životního cyklu administrativní budovy počínaje jejím pořízením státem (výstavbou, koupí, pronájmem), přes její přenechání do užívání státním institucím a renovaci, tj. správu jako takovou až po realizaci pro stát nepotřebné administrativní budovy. Soustředěním pod jeden subjekt se i výrazně omezí korupční potenciál, eliminují se subjektivní potřeby státních úřadů a jejich často naddimenzované požadavky. To je směr, který vede nejen k úsporám, dodatečným příjmům, ale i jednotnému a transparentnímu prodeji a správě státního majetku.
 
CRAB přináší snížení výdajů a i zvýšení příjmů státu
ÚZSVM i díky údajům v CRAB např. v obcích porovnává, jaký je státem hrazený a inkasovaný nájem. Kde hrazené nájemné překročí průměrné nájemné v dané obci, či kde je inkasované nájemné podprůměrné, vyzývá ÚZSVM státní instituce k nápravě.
Další úspory přináší CRAB u výdajů státu na provoz a údržbu administrativních budov. ÚZSVM díky datům z CRAB  analyzuje průměrné výdaje za celou ČR a porovnává je s průměrnými výdaji u konkrétní budovy. Jedná se například o výdaje na úklid, ostrahu, plyn, vodu, teplo, elektřinu. ÚZSVM upozorňuje státní instituce na výdaje, které převyšují průměr zjištěný za ČR a vyzývá je k přijetí opatření (přesoutěžení, jednání s dodavateli o snížení plateb, atd.).
 
ÚZSVM i na základě údajů z CRAB zpracovává dislokační záměry - plány přesunu státních úřadů s cílem zvýšení efektivnosti.
 
 
 
Příkladem, který NKÚ „neuznal“ jako úsporu díky CRAB, je přestěhování Obvodního soudu pro Prahu 5, který plánoval část svých pracovišť přestěhovat do komerčního pronájmu. ÚZSVM situaci díky analýzám z CRAB prověřil a zjistil, že Ministerstvo spravedlnosti vlastní budovu, která je prázdná a vhodná k nastěhování. Proto ÚZSVM vyzval Ministerstvo spravedlnosti ke zjednání nápravy a to zasáhlo. Došlo tak díky analýzám z CRAB k úspoře téměř 70 milionů korun v horizontu 5 let, což ÚZSVM deklaroval.
 
Dalším příkladem, kdy byl využit CRAB, bylo přemístění středočeského pracoviště ÚZSVM a obecního úřadu Brandýs nad Labem z budovy na náměstí Republiky v Praze. Tuto budovu na lukrativním místě se následně ÚZSVM podařilo v dražbě prodat za 790 milionů korun. Jen z této transakce měl stát příjmy daleko vyšší, než činí výdaje na CRAB uvedená v kontrolním závěru NKÚ.
 
Výdaje na pořízení a provoz CRAB - generální ředitelka Kateřina Arajmu jako jediná systém výrazně zlevnila a uložila připravit přesoutěžení systému tak, aby se ÚZSVM vyvázal ze závislosti na jednom dodavateli.
Generální ředitelka Kateřina Arajmu po svém nástupu do funkce považovala částky za provoz systému za výrazně přemrštěné a proto vyjednávala s dodavatelem poskytnutí slevy. Po mimořádně náročných vyjednáváních podařilo dosáhnout slevy tak, že od letošního roku platí ÚZSVM 63,2 mil. Kč ročně, roční úspora tedy činí 12,4 mil. Kč, což představuje snížení plateb o 16,4 %. Tedy jen na této položce Kateřina Arajmu (na rozdíl od svých předchůdců) vyjednala pro stát celkovou slevu na provozu CRAB cca 40 mil. Kč do roku 2019. A současně generální ředitelka Kateřina Arajmu uložila přípravu přesoutěžení systému tak, aby se ÚZSVM vyvázal ze závislosti na jednom dodavateli.  
 
Zveřejnění reportů na opendatech MF
ÚZSVM v roce 2015 zveřejnil vybrané reporty z CRAB na serveru otevřených dat Ministerstva financí. Každý si tak může analyzovat údaje o státních budovách, včetně placeného nájmu, výdajů na provoz a údržbu nebo počtu zaměstnanců. ÚZSVM za tuto aktivitu získal v roce 2016 cenu OTEVŘENO od obecně prospěšné společnosti.