Pátek, 29. května 2020

Tiskové sdělení

15.12.2003

Vážené kolegyně, vážení kolegové,vzhledem k tomu, že se z Vaší strany množí dotazy týkající se případů převodů státních pozemků, které tvoří jeden funkční celek se stavbou ve vlastnictví výrobního nebo spotřebního družstva a činnosti, které ÚZSVM v této oblasti vykonal a vykonává, dovoluji si zaslat Vám podrobnější informaci včetně číselného sdělení.Děkuji za Váš zájem a profesionální přístup.


 

ÚZSVM převádí družstvům pozemky ve vlastnictví státu řádně, včasně a na základě platných právních předpisů

 Podle zákonné úpravy, přijaté s platností od 28. června 2002, mohou být převedeny státní pozemky, které tvoří jeden funkční celek se stavbou ve vlastnictví výrobního nebo spotřebního družstva a ke kterým mělo družstvo v minulosti právo tzv. trvalého užívání, do vlastnictví těchto družstev.
ádost může být podána od účinnosti zákona nejpozději do 31. prosince 2003. Pozemky se převádějí za úplatu družstvům splňující podmínky zákona a zásadně na žádost, jež je doložena potřebnými doklady. Uzavřené smlouvy o převodu musí být schváleny Ministerstvem financí ČR. ádosti o převod vyřizovaly od účinnosti zákona do konce roku 2002 okresní úřady. Za období šesti měsíců roku 2002, které uplynuly od účinnosti zákona, uzavřely okresní úřady s oprávněnými družstvy celkem 19 smluv.Převzatá agenda


Od 1. ledna 2003 pak tuto agendu převzal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Uzavřené smlouvy o převodu musí být schváleny Ministerstvem financí ČR a ministerstvo rovněž uzavírá tyto smlouvy na území hl. m. Prahy. O pozemcích, které jsou alespoň z části součástí zvláště chráněného území, rozhoduje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR již od účinnosti zákona; v těchto případech schvaluje smlouvy Ministerstvo životního prostředí ČR.
ÚZSVM opakovaně upozornil oprávněná družstva o možnostech převodu jednak na svých webových stránkách na adrese www.uzsvm.cz, jednak v regionálním tisku. Vyzval je, aby v případě zájmu podala žádost o převod.
Původně zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích stanovil v § 60c lhůtu pro vyřízení žádosti shodnou se lhůtou pro její podání, tedy 31. prosince 2003. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR přijala v listopadu t. r. novelu, která prodlužuje režim dosavadního užívání pozemku a umožňuje vyřídit i žádosti, podané až do posledního dne letošního roku.Přehled evidovaných žádostí


K 11. prosinci 2003 evidoval ÚZSVM na území celé ČR celkem 1 533 žádosti, které podala oprávněná družstva od účinnosti zákona. Počet podaných žádostí stále ještě narůstá. Od počátku roku 2003 uzavřel ÚZSVM celkem 1 283 smlouvy a následně byly předány Ministerstvu financí ČR ke schválení. Dosud zbývá k vyřízení 231 evidovaná žádost. Do konce roku 2003 by měly být na ÚZSVM vyřízeny všechny řádně doložené žádosti, pokud zároveň žádné zvláštní okolnosti nebrání uzavření smlouvy.Realizace převodů pozemků na základě platných právních předpisů


V některých případech může dojít k nedodržení tohoto termínu, neboť nejsou splněny všechny zákonné náležitosti. ÚZSVM je povinen postupovat na základě platných právních předpisů a zákonů a pokud se vyskytují případy, kdy chybějí zejména nabývací listiny nebo jiné doklady, probíhají restituční řízení, v katastru nemovitostí jsou evidovány zápisy dvojího vlastnictví, pozemky ve spoluvlastnictví, vedou se spory o tzv. historické pozemky obcí, případně byly žádosti chybně podané, například o větší část pozemku, než na který dává zákon nárok, nebo kdy nárok na převod nevznikl vůbec, není ÚZSVM oprávněn převody realizovat.Izabela Filová, v. r.

vedoucí oddělení Komunikace