Sazebník

Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací podle § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) podle § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovuje ve smyslu § 17 tohoto zákona a ve smyslu nařízení Vlády ČR č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, sazebník úhrad nákladů za poskytování informací.

Úřad je oprávněn požadovat úhradu za poskytnutí těch informací, na něž se vztahuje informační povinnost. Výše úhrady nepřesahuje náklady povinného subjektu.

Náklady spojené s vytištěním informace, pořízením kopie nebo záznamu informace, zasláním informace žadateli a mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací zahrnují:

  • 2,00 Kč za pořízení jedné strany výtisku formátu A 4 nebo kopie,
    3,00 Kč za pořízení oboustranného výtisku (kopie) formátu A 4,
    3,50 Kč za pořízení jedné strany výtisku (kopie) formátu A 3,
    4,50 Kč za pořízení oboustranného výtisku (kopie) formátu A 3;
  • 7,00 Kč za 1 ks nenahraného CD;
  • náklady spojené s odesláním dle aktuálního ceníku poštovních služeb;
  • pokud se jedná o informaci, která si vyžádá mimořádně rozsáhlé vyhledávání a zpracování, zaplatí žadatel náklady ve výši 250,00 Kč za každou hodinu započaté práce odborného referenta.


Celková výše úhrady nákladů, která vznikne součtem dílčích částek na pořízení výtisků nebo kopií, na opatření technických nosičů dat, na odeslání informací žadateli a na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, se zaokrouhlí na celé koruny směrem dolů.Forma úhrady:

Hotově - v pokladně územního pracoviště (pro Ústředí pokladna ÚP v hl. m. Praze).

Převodním příkazem - na číslo účtu dle následující tabulky

Bankovní účty územních pracovišť pro příjmy za poskytování informací:

Územní pracoviště (ÚP) Příjmový účet Variabilní symbol

ÚP v hlavním městě Praze​ (včetně Ústředí)

​19-4827021/0710 ​106xxxxxxx
ÚP Střední Čechy ​19-2220111/0710 ​106xxxxxxx
ÚP Plzeň ​19-24728311/0710 ​106xxxxxxx
​ÚP Ústí nad Labem ​19-8124411/0710 ​106xxxxxxx
​ÚP Hradec Králové ​19-7126511/0710 ​106xxxxxxx
​ÚP Brno ​19-45423621/0710 ​106xxxxxxx
​ÚP Ostrava ​19-9127761/0710 ​106xxxxxxx
​ÚP České Budějovice ​19-3222231/0710 ​106xxxxxxx

 
Variabilní symbol bude žadateli přidělen příslušným územním pracovištěm.

Informace bude vydána až po prokazatelné úhradě požadovaných nákladů.