Sobota, 4. dubna 2020

Územní pracoviště Ostrava se představuje, Jeseník: Pomoc ochraně přírody

01.02.2005

4. díl seriálu


"Územní pracoviště ÚZSVM"Vážení čtenáři,

dnes Vám v rubrice časopisu Veřejná správa věnované činnosti jednotlivých Územních pracovišť ÚZSVM představuji Územní pracoviště Ostrava.Rozsah územní působnosti Územního pracoviště Ostrava je dán působností Krajského soudu v Ostravě. Místní příslušnost Územního pracoviště Ostrava tak zasahuje do tří krajů - Moravskoslezského kraje, kde se nacházejí odbory Odloučené pracoviště Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava, Olomouckého kraje - odbory Odloučené pracoviště Jeseník, Olomouc, Přerov, Šumperk a Zlínského kraje, kde se nachází odbor Odloučené pracoviště Vsetín. Celkem Územní pracoviště Ostrava zahrnuje 11 odborů odloučených pracovišť.Geograficky rozmanitá oblast, kde se rozprostírají nejvyšší moravské hory Jeseníky a Beskydy s nádhernou i drsnou přírodou, kraj rovinaté Hané s chráněnou krajinnou oblastí, i oblastí s velmi starým osídlením a památkovou rezervací, kraj romantických a malebných zákoutí Valašska a Slezska s pozoruhodnou lidovou architekturou, ale i kraj poznamenaný hornickou činností - tak lze krátce charakterizovat rozsáhlý region, náležící do působnosti Územního pracoviště Ostrava.
Ing. Karol Siwek

ředitel Územního pracoviště Ostrava, ÚZSVM
Územní pracoviště Ostrava se představujeMilada Vyčichlová

asistentka ředitele ÚP OstravaPodle § 29 odst. 1 zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, převzaly v druhé polovině roku 2002 odbory odloučených pracovišť agendu operativní evidence od tehdy ještě fungujících okresních úřadů a další agenda přešla po zrušení okresních úřadů podle zákona č. 320/2002 Sb., části CXVII., bod 14. Územní pracoviště Ostrava (dále jen ÚP Ostrava) hospodaří a nakládá v současné době s cca 31 000 pozemky a s 960 stavbami různého charakteru a tímto počtem nemovitého majetku se řadí na první místo ze sedmi územních pracovišť.Základními právními předpisy pro hospodaření a nakládání s veškerým majetkem státu jsou zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláška MF č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu.Rozsáhlou agendu tvoří bezúplatné převody pozemků podle § 60a zmiňovaného zákona o majetku České republiky. Jsou to pozemky tvořící jeden funkční celek s bytovým domem nebo rodinným domem, popř. garáží, které získali členové družstva do vlastnictví. Za 1. pololetí 2004 bylo vyhotoveno 2 431 darovacích smluv, a to jak s fyzickými osobami, tak s bytovými družstvy. Této agendě je stále věnována velká pozornost, počet převodů se průběžně zvyšuje v návaznosti na převody bytových jednotek z bytových družstev na fyzické či právnické osoby, řeší se zdlouhavé případy, a to z důvodů neukončených dědických řízení, případně probíhajících vlastnických změn bytů, opatrovnických řízení a zejména z důvodu nezájmu uzavření darovacích smluv ze strany fyzických osob.Dále se uskutečňují převody pozemků k objektům výrobních a spotřebních družstev (dle § 60c zák. č. 219/2000 Sb.), kterých bylo za 1. pololetí 2004 provedeno 95. V současné době ve většině případů probíhá vkladové řízení na katastru nemovitostí.Nakládání s majetkem státu podle § 9 zák. č. 219/2000 Sb., jsou právní vztahy mezi ÚZSVM, který je příslušný hospodařit s pozemky a vlastníky objektů na těchto pozemcích, upraveny formou nájemních smluv a jsou v převážné míře vedena další řízení ve směru převodu vlastnických práv k pozemkům na vlastníky objektů. Tato řízení jsou v mnoha případech značně administrativně náročná, vzhledem ke specifikům zejména pohraničních okresů Bruntál, Jeseník, Karviná - složitost dohledávání nabývacích listin, převody majetku v předcházejícím období apod. V současné době se vedou jednání s obcemi k bezúplatnému převodu pozemků v obytných zónách s meziblokovou zelení, tvořících plochu veřejného prostranství kolem obytných domů a dalších objektů občanské vybavenosti, na kterých jsou umístěny silnice, parkoviště, chodníky, hřiště, zastávky MHD, oddychové zóny apod.
Nemalé problémy přináší agenda převzatá po okresních úřadech, týkající se příspěvku na individuální bytovou výstavbu. ÚP Ostrava eviduje objem poskytnutých příspěvků k individuální bytové výstavbě v celkové výši 916 359 936,- Kč, u nichž pravidelně sleduje plnění podmínek a v případě negativních zjištění vymáhá poskytnuté státní příspěvky. V opačném případě provádí výmazy omezení převodu nemovitostí a rušení zástavního práva v katastru nemovitostí.

Daří se nám vymáhání pohledávek po bývalém Školském úřadu Ostrava. Jednalo se o půjčky zaměstnancům z FKSP, kde celková výše pohledávek činila více jak 3 mil. Kč. Dluh se podařilo snížit a v současné době zbývá vymoci cca 300 tis. Kč.
Jednou z priorit ÚZSVM je převod administrativních budov po bývalých okresních úřadech, které ÚZSVM pro svou činnost nepotřebuje, na jiné organizační složky státu, příp. na obce zabezpečující výkon státní správy. Podklady pro jednání vládní dislokační komise týkající se převodů jednotlivých objektů po bývalých okresních úřadech jsou zpracovávány ÚP Ostrava. V uplynulém období byly na jednání vládní dislokační komise projednány majetkové změny a konečná dislokace u 9 vybraných administrativních budov po bývalých okresních úřadech, s nimiž je příslušný hospodařit ÚZSVM. V současné době je oddělením Veřejné správy ÚZSVM ve spolupráci s ÚP Ostrava připravováno dalších 18 objektů na prosincové zasedání vládní dislokační komise.
ÚP Ostrava provádí bezúplatné převody majetku státu ve veřejném zájmu na obce či města. Např. odbor Odloučené pracoviště Vsetín převedl budovu bývalého Domu dětí a mládeže ve Valašském Meziříčí, která nebyla již delší dobu využívána a její uvedení do provozuschopného stavu by si vyžádalo investici cca 6 mil. Kč, na město Valašské Meziříčí, které má záměr ji účelově využívat v programech integrace národnostních menšin. Majetek, který ÚZSVM nepotřebuje ke své činnosti, realizuje zpravidla formou výběrového řízení.
V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie dochází k redukci činností celních orgánů na hraničních přechodech a přesunu těžiště jejich činnosti do vnitrozemí. Rozhodnutím vlády ČR tedy přechází správa většiny uvolněných objektů po celních orgánech na hraničních přechodech pod ÚZSVM. Dle schváleného harmonogramu přebírání hraničních přechodů bylo již převzato devět hraničních přechodů - odbor Odloučené pracoviště Bruntál převzal hraniční přechody Osoblaha, Krnov a Bartultovice, odbor Odloučené pracoviště Jeseník převzal hraniční přechody Bílý Potok a Zlaté Hory, na Vsetínsku bylo dokončeno převzetí hraničního přechodu Střelná, dále odbor Odloučené pracoviště Karviná převzal hraniční přechod Karviná-Ráj a Petroviče u Karviné a odborem Odloučené pracoviště Frýdek-Místek bylo ukončeno převzetí hraničního přechodu Bílá-Konečná.V části objektů vykonává svou činnost nadále Služba cizinecké a pohraniční policie a Celní správa ČR a nevyužité prostory budou realizovány v souladu se zákonem o majetku státu. Připravujeme se na převzetí ještě tří hraničních přechodů - Mikulovice, Mosty u Jablunkova a Chotěbuz.
V roce 2005 čeká ÚP Ostrava přebírání pozemků od Agentury ochrany krajiny a přírody ČR, které jsou součástí zvláště chráněných území a nacházejí se současně v zastavěných územích obcí (dle zák. č. 485/2004 Sb.). Pro území regionu je charakteristický mohutný potenciál Jeseníků a Beskyd ve zdrojích jak povrchové, tak podzemní vody. S tím souvisí vyhlášená pásma hygienické ochrany. V rámci územních systémů ekologické stability je jako zvlášť chráněné území vyhlášena Chráněná krajinná oblast Jeseníky a Chráněná krajinná oblast Beskydy a v jejich rámci národní přírodní rezervace, přírodní rezervace a přírodní památky.
Nejrozmanitější movitý majetek připadá státu z trestné činnosti, z nálezů, z odúmrtí a z dědictví. Tento majetek je veden v tzv. operativní evidenci. Zpravidla se jedná o věci s nulovou hodnotou, které se následně likvidují na náklady státu. Takto bylo provedeno vyklizení nemovitosti v Havířově - Šumbarku, která připadla jako odúmrť státu. Jednalo se o rodinný dům, kde se nacházelo velké množství starých nepotřebných věcí.


Odbor Odloučené pracoviště Frýdek-Místek byl účastníkem dědického řízení, kde předmětem řízení bylo množství motorových vozidel, zemědělských strojů vč. příslušenství a jednalo se v převážné míře o nepojízdná vozidla a vraky nákladních automobilů, vše velmi zkorodované.


Z dědictví a z odúmrtí nabývá stát spíše nemovitosti, předměty z drahých kovů a kamenů, cenné papíry, vklady na vkladních knížkách, majetkové podíly v družstvech a jiných společnostech než akciových apod. Můžeme zmínit nabytý majetek po odúmrti v Bruntále, kde se jednalo o starožitný nábytek a porcelán v hodnotě téměř 3 mil. Kč, dále odúmrť ve Vsetíně zahrnující soubor korespondence a fotografií archivní hodnoty, který byl předán Moravskému zemskému archivu v Brně, velké finanční obnosy na vkladních knížkách po zůstavitelích v Ostravě a v Šumperku.
ÚZSVM se rovněž zabývá likvidací věcí propadnutých nebo zabraných v trestním řízení. Např. na Frýdecko - Místecku byla provedena likvidace více než 4 tisíců litrů alkoholu, který pocházel z trestné činnosti. Tento zabavený alkohol se nedá dále použít pro potravinářské účely, ale je určený pouze k průmyslovému využití. Příjem z prodeje je pak odváděn do státní pokladny. Na Vsetínsku bylo z rozhodnutí okresního soudu převzato pěstební zařízení, které sloužilo k pěstování šlechtěné marihuany.


ÚZSVM pomáhá také chránit přírodu. Na území lomu v Supíkovicích na Jesenicku byl objeven chráněný živočich kuňka žlutobřichá (bombina variegata), který je zařazen mezi ohrožené druhy živočichů. Odbor Odloučené pracoviště Jeseník umožnil transfer tohoto zvláště chráněného živočicha z těžebního prostoru na pozemek ÚZSVM a tímto krokem pomohl ochraně životního prostředí.
Za zmínku stojí převod nemovité kulturní památky Tršice z operativní do účetní evidence. Jedná se o zemědělskou usedlost, jedinečnou ukázku rolnického stavení, zachovalou v původní podobě bez přestavování či úprav. V domě dokonce není zavedena elektřina. Tato usedlost připadla státu jako odúmrť. Usedlost je v havarijním stavu, v loňském roce došlo ke statickému zajištění, neboť hrozilo zřícení čelní stěny na přilehlou komunikaci. Z tohoto důvodů vyvíjela aktivitu obec Tršice a požadovala zrušit prohlášení této nemovitosti za kulturní památku. V současné době se přihlásil zájemce (odborník z oboru památkové péče) o bezúplatný převod nemovitosti. Vlastními silami a postupy hodlá obnovit původní rolnické stavení a využít je ke kulturním účelům.
ÚP Ostrava řeší rovněž problematiku pozemků, které se nacházejí v dobývacích prostorech. Známou oblastí je zejména území odboru Odloučeného pracoviště Karviná. Tento obtížně řešitelný problém vyplývá z charakteristiky okresu jako jednoho velkého Chráněného ložiskového území černého uhlí. V souladu se zákonem č. 206/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 150/2003 Sb., požádaly organizace a. s. Carbon Invest o převod cca 700 pozemků v 8 dobývacích prostorech v 19 katastrálních územích, což tvoří zhruba 5 % pozemků, s nimiž je ÚZSVM příslušný hospodařit. Tímto zákonem došlo na vyznačeném území k zablokování jakýchkoliv úprav majetkových vztahů k pozemkům státu - prodeje, nájmu, výpůjčky - a nelze upravit majetkové vztahy ani s majiteli staveb na pozemcích ve vlastnictví státu.
Desítky čtverečních kilometrů jsou přetvořeny báňskou činností a místy je zásah člověka do krajiny tak pronikavý, že ohrožuje samu přírodní podstatu krajiny a důsledkem jsou poklesy území, které ohrožují stavby na povrchu. Raritou je pak šikmý barokní kostel sv. Petra z Alkantary z r. 1736 v Karviné-Dolech, kde byl naměřen celkový pokles o 32 metrů. Má-li se však čím tento region pochlubit, jsou to zejména léčivé jodo-bromové prameny, na jejichž léčivém účinku pohybového ústrojí vznikla celosvětová pověst lázní v Karviné - Darkově.
Odbory Odloučené pracoviště se rovněž zabývají problematikou hrobových příslušenství. Tato agenda může být do budoucna pro ÚZSVM velkou zátěží. Na základě příslušných ustanovení zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, zjišťují provozovatelé veřejných pohřebišť (zpravidla obce) vlastníky náhrobků, hrobek a hrobových zařízení. Pokud se vlastník o věci ve stanovené lhůtě nepřihlásí, bude s nimi naloženo jako s věcmi opuštěnými a je povinností státu, tedy ÚZSVM, se o ně postarat. Ze zkušeností je známo, že o tyto věci není zájem a jejich údržba je nákladná.


Např. odbor Odloučené pracoviště Opava eviduje v operativní evidenci přes 450 hrobek a hrobových příslušenství, které se převážně nacházejí na Městském hřbitově v Opavě. Dle sdělení Památkového ústavu v Ostravě bude celý hřbitov prohlášen za památkově chráněný areál. V současné době byl návrh vybraných hrobek zaslán na Ministerstvo kultury ČR k prohlášení za kulturní památku. Jednou z nich je Grauerova hrobka, která je postavena z bílého mramoru s použitím barevných vitrážových skel, umělecky velmi hodnotných.
Na ÚP Ostrava se také můžeme setkat se správou majetku jiných vlastníků, a to na základě rozhodnutí soudu či státního zástupce o zajištění majetku nebo věcí v trestním řízení. Zákonné předpisy k tomuto postupu začaly platit teprve od začátku letošního roku (zák. č. 279/2003 Sb.). Například Odbor Odloučené pracoviště Frýdek-Místek byl pověřen správou téměř 60 nemovitostí s hodnotou více jak 21 mil. Kč. Jedná se např. o naprosto zdevastovaný areál rekreačního střediska, rodinné domy, polyfunkční objekty, pozemky nebo dokonce i o kulturní památky (zámek v Hnojníku).
ÚP Ostrava se potýká s následky povodně, která katastrofálním způsobem zasáhla severní část Moravy v roce 1997. V současné době již nikoliv s vodním živlem ani povodňovými škodami, ale s problematikou staveb, které byly z prostředků státního rozpočtu vybudovány v následujících měsících a letech po povodních a které měly význam ve stabilizaci svahových deformací. Těchto tzv. "sesuvů" je nejvíce v okrese Vsetín (52) a Frýdek-Místek (28). Jedny svým zakotvením do terénu již splnily svůj význam, u jiných je jejich další správa z hlediska potřeby dlouhodobého sledování svahových deformací aktuální. V těchto případech se jedná o měření a monitorování svahových území, které se v současné době již mnohdy nijak neliší od okolí.
Je rovněž nezbytné upozornit na právní spory, které vede Česká provincie Ř˜ádu bratří domu Panny Marie Jeruzalémské, dříve Ř˜ád německých rytířů, proti ÚZSVM, a to na určení vlastnického práva k nemovitostem, které se nacházejí zejména na území odboru Odloučené pracoviště Bruntál.
Jeseník: Pomoc ochraně přírody

Chráněný živočich kuňka žlutobřichá (bombina variegata) byl v roce 2003 objeven na území lomu v Supíkovicích na Jesenicku. Pokud by nedošlo k přemístění kuňky na jiné území, hrozilo zastavení provozovny a zrušení kolem dvaceti pracovních míst. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových umožnil přesun zvláště chráněného živočicha z těžebního prostoru na svůj pozemek. Odbor Odloučené pracoviště Jeseník ÚZSVM (Územní pracoviště Ostrava) totiž hospodaří s pozemkem, který vyhovuje těmto obojživelníkům. Pro vylepšení vodních poměrů pozemku ve vztahu k organizmům vázaným na životní prostředí, dal ÚZSVM souhlas k vyhloubení vodních tůněk tak, aby v nich byla voda i v období sucha, a tím se umožnil nerušený rozvoj živočicha. ÚZSVM tak přispěl nejen k ochraně životního prostředí, ale také k zachování pracovních míst v okrese s vysokou nezaměstnaností. Kuňka žlutobřichá je dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění vyhlášky MP č. 395/1992 Sb., zařazena mezi ohrožené druhy živočichů, je chráněna EU a řadí se k zájmovým druhům Soustavy NATURA 2000.