Pátek, 6. prosince 2019

ÚZSVM převedl šperky a mince Puncovnímu úřadu

27.02.2014
ÚZSVM převedl šperky a mince Puncovnímu úřadu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kroměříž (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl Puncovnímu úřadu celkem 216 kusů šperků, mincí a drobných zlatých předmětů.
Předměty připadly státu na základě usnesení Okresního soudu v Kroměříži jako tzv. odúmrť.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a to v § 1634 takto: „Nedědí-li žádný dědic ani podle zákonné dědické posloupnosti, připadá dědictví státu a na stát se hledí, jako by byl zákonný dědic.
Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytými věcmi, respektive majetkem, vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích v platném znění.