Středa, 16. října 2019

oddělení Programového financování

Oddělení plní tyto hlavní úkoly:  
 
  • za celé ÚZSVM zpracovává podklady pro programové financování v souladu s vyhláškou o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku;
  • zpracovává podklady k návrhu rozpočtu výdajů ÚZSVM na následující rok a střednědobý rozpočtový výhled za oblast programového financování;
  • koordinuje realizaci investičních akcí programového financování v oblasti reprodukce majetku a ve spolupráci s odborem Strategických investic stanovuje koncepční záměry pro tuto oblast;
  • vede evidenci programu ÚZSVM v informačním systému Ministerstva financí EDS/SMVS-ISPROFIN (Evidenční dotační systém /Správa majetku ve vlastnictví státu - informační systém programového financování), zpracovává návrh dokumentace programu a jednotlivých podprogramů na základě podkladů z územních pracovišť ÚZSVM a odborných útvarů Ústředí;
  • na základě vlastních zjištění a ve spolupráci s odborem Strategických investic vybírá priority z investičních záměrů jednotlivých územních pracovišť ÚZSVM v rámci stanoveného rozpočtu a střednědobého rozpočtového výhledu a předává je vedení ÚZSVM ke schválení;
  • na základě podkladů z územních pracovišť a odborných útvarů Ústředí zpracovává pro Ministerstvo financí zprávu o závěrečném vyhodnocení akcí a programu;
  • připravuje podklady pro státní závěrečný účet kapitoly za oblast programového financování.Vedoucí oddělení:
PaedDr. Jan Ptáček
Tel.: 225 776 393
E-mail: jan.ptacek@uzsvm.cz