Středa, 16. října 2019

samostatné oddělení Veřejných zakázek

Samostatné oddělení plní tyto hlavní úkoly:  

 

  • metodicky usměrňuje a vede oblast veřejných zakázek ÚZSVM; etodicky usměrňuje a vede oblast veřejných zakázek ÚZSVM; etodicky usměrňuje a vede oblast veřejných zakázek ÚZSVM; etodicky usměrňuje a vede oblast veřejných zakázek ÚZSVM;
  • komplexně zabezpečuje veškeré činnosti související s veřejnými zakázkami spadajícími do působnosti generálního ředitele, náměstků generálního ředitele a ředitele Územního pracoviště v hl. m. Praze, včetně spolupráce s externími subjekty v této oblasti v souladu s příslušnými platnými obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy ÚZSVM;
  • ve spolupráci s odbornými útvary ÚZSVM připravuje a sestavuje programy zadávání veřejných zakázek na příslušný rozpočtový rok;
  • vede na ÚZSVM Registr veřejných zakázek a Registr smluv;
  • v souladu s příslušnými platnými obecně závaznými právními předpisy zabezpečuje komunikaci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže;
  • plní uveřejňovací povinnosti ve vztahu k Věstníku veřejných zakázek a Úřednímu věstníku Evropské unie, uveřejňuje zadání a výsledky zadávacích řízení na webových stránkách ÚZSVM a na profilu ÚZSVM.Vedoucí samostatného oddělení:
Mgr. Filip Krumbholc
Tel.: 225 776 142
E-mail: filip.krumbholc@uzsvm.cz