Pondělí, 25. května 2020

oddělení Kontroly II

 
Oddělení plní tyto hlavní úkoly:
 
  • kontroluje dodržování povinností, pravidel a postupů stanovených právními předpisy a vnitřními předpisy ÚZSVM ve vztahu k nakládání s majetkem, s nímž je příslušný hospodařit ÚZSVM dle zákona o majetku státu;
  • zpracovává protokoly z provedených kontrol a jejich vyhodnocení, podává návrhy na opatření ke zlepšení činnosti a k odstranění případných zjištěných nedostatků; zpracovává návrh ročního plánu kontrolní činnosti, spolupracuje s oddělením Kontroly I. na provádění veškeré kontrolní činnosti;
  • přijímá, prošetřuje a vyřizuje stížnosti a sdělení, jež se týkají chování a způsobu jednání zaměstnanců ÚZSVM nebo procesních postupů ÚZSVM, včetně oznámení podezření na korupci;
  • zabezpečuje prošetření a vyřízení peticí, vede centrální evidenci přijatých stížností, sdělení, peticí a oznámení podezření na korupci a po prošetření je vyhodnocuje a sleduje splnění přijatých nápravných opatření, zpracovává roční zprávu pro generálního ředitele;
  • poskytuje součinnost Ministerstvu financí při šetření přijatých stížností na procesní postupy či chování a způsob jednání zaměstnanců ÚZSVM;
  • zabezpečuje podávání oznámení orgánům činným v trestním řízení na podezření ze spáchání trestného činu zaměstnanci a bývalými zaměstnanci ÚZSVM.
 Vedoucí oddělení:
Ing. Eva Václavíková, MBA
Tel.: 225 776 527
E-mail: eva.vaclavikova1@uzsvm.cz