Středa, 16. října 2019

oddělení Majetkové metodiky

Oddělení plní tyto hlavní úkoly:​
 
 • usměrňuje a metodicky vede území pracoviště v oblasti hospodaření a nakládání s majetkem státu, s nímž je ÚZSVM příslušný hospodařit podle zákona o majetku a se zajištěným majetkem podle zákona o zajištěném majetku;
 • zpracovává návrhy vnitřních předpisů ÚZSVM pro oblast hospodaření s majetkem státu;
 • podílí se na vývoji Informačního systému majetku státu pro oblast hospodaření s majetkem státu;
 • metodicky řídí elektronickou nabídku majetku státu na webových stránkách ÚZSVM;
 • zabezpečuje činnosti související s privatizací majetku státu podle zákona o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby a podle příslušné metodiky ministerstva financí;
 • připravuje metodická doporučení pro územní pracoviště týkající se cen nemovitých věcí, movitých věcí, nájemného, pachtovného, majetkových práv odpovídajících věcným břemenům a služeb;
 • přebírá analýzy vývoje cen pronájmu zpracované Ústavem zemědělské ekonomiky a informace od Státního pozemkového úřadu pro nastavení výše pachtovného;
 • připravuje podklady a účastní se meziresortního připomínkového řízení o příslušných privatizačních projektech;
 • zabezpečuje veškeré činnosti související s vyjmutím majetku z privatizace podle zákona o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby;
 • zabezpečuje uplatňování sankčních opatření vůči nabyvatelům majetku po bývalém Fondu dětí a mládeže „v likvidaci“ v případě Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy zjištěného porušení podmínek způsobu využití nemovitostí, sjednaných v konkrétních smlouvách;
 • zabezpečuje činnosti související s přijímáním oznámení v rámci předkupního práva státu dle stavebního zákona a vede evidenci těchto oznámení v rámci ÚZSVM.Vedoucí oddělení:
Ing. Lada Švihelová
Tel.: 225 776 932
E-mail: lada.svihelova@uzsvm.cz