Středa, 16. října 2019

oddělení Metodiky právního auditu

Oddělení plní tyto hlavní úkoly:
 
  • zabezpečuje metodiku, metodicky řídí a koordinuje oblast právního auditu;
  • vypracovává vzorové smlouvy a další smluvní dokumenty (standardy) s ohledem na aktuální vývoj právních předpisů a judikatury;
  • po právní stránce metodicky řídí a koordinuje oblast uzavírání smluv a tvorbu smluvních dokumentů (standardů) vztahujících se k hospodaření a nakládání s majetkem státu;
  • zpracovává právní stanoviska (s výjimkou § 13 zákona o ÚZSVM) pro organizační složky státu, státní organizace, kraje a obce, případně další právnické osoby, na základě zvážení opodstatněnosti jejich žádosti při aplikaci právních předpisů upravujících hospodaření s majetkem státu v oblasti své působnosti;
  • na vyžádání zajišťuje právní audit právních jednání v kompetenci generálního ředitele a náměstků generálního ředitele;
  • zabezpečuje přípravu legislativních návrhů;
  • poskytuje součinnost samostatnému oddělení Veřejných zakázek v oblasti právní a tvorby smluv;
  • zabezpečuje oblast Registru smluv a poskytuje odborný výklad v případě pochybností, zda určité právní jednání podléhá uveřejnění v Registru smluv.