Vedlejší účastenství

Vedlejší účastenství (§ 9 až 10 zákona č. 201/2002 Sb.)

 
 
Úřad může vystupovat za stát jako vedlejšího účastníka v občanském soudním řízení před soudy v jakékoli věci týkající se majetku, se kterým je příslušná hospodařit státní organizace, má-li stát právní zájem na výsledku takového řízení. Do řízení Úřad vstupuje z vlastního nebo jiného podnětu anebo na výzvu účastníka řízení učiněnou prostřednictvím soudu.
 
Výjimky z možnosti Úřadu vystupovat za stát jako vedlejšího účastníka stanoví zákon č. 201/2002 Sb.