Veřejný zájem pro účely § 22 odst. 2 zákona ZMS

Veřejným zájmem dle § 22 odst. 2 ZMS se rozumí zejména převod věci do vlastnictví kraje nebo obce a nebo do vlastnictví příspěvkové organizace, krajem nebo obcí založené, jestliže předmět převodu bude sloužit k plnění veřejných úkolů nebo k plnění veřejné služby, kterou kraj nebo obec vykonává jako svou zákonem svěřenou působnost.

O převody se jedná, jestliže převáděnou nemovitost kraj nebo obec a nebo příspěvková organizace, založené krajem nebo obcí, využije:

 • a) k vytvoření podmínek pro nezbytný přístup k pozemku v majetku nabyvatele
 • b) jako veřejné pohřebiště
 • c) ke zřizování a k provozu vodních děl a zařízení k ochraně před povodněmi a suchem, ve vlastnictví nabyvatele jako prospěšná stavba v obvodu nabyvatele:
 • k výchově nebo ke vzdělávání
 • k podpoře vědecké činnosti
 • k podpoře veřejné sportovní nebo kulturní činnosti
 • k ochraně veřejného zdraví
 • k provozu veřejně prospěšné činnosti na úseku sociálních nebo humanitárních služeb
 • k jiné činnosti, která je dle zvláštních zákonů veřejnou službou nebo veřejným úkolem, které je nabyvatel povinen plnit
 • d) k ochraně přírody nebo k péči o životní prostředí
 • e) k zajištění požární ochrany
 • f) k zajištění bezpečnosti obyvatel

V případě převodu budovy převede ÚZSVM na kraj, obec (nebo na příspěvkovou organizaci, založenou obcí nebo krajem) společně s budovou i pozemky, které tvoří s touto budovou jeden funkční celek.

V případě, že je nemovitost vybavena movitými věcmi, převede ÚZSVM na obec nebo kraj (nebo na příspěvkovou organizaci, založenou obcí nebo krajem) nemovitost společně s tímto inventářem.