Výlučné jednání Úřadu

Výlučné jednání Úřadu (§ 2 až 5 zákona č. 201/2002 Sb.)

 

Úřad vystupuje za stát v případech a za podmínek stanovených zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, v řízení před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu namísto organizačních složek státu příslušných s tímto majetkem hospodařit.
Úřad ze zákona za stát jedná:
  • před tuzemskými soudy a rozhodčími orgány ve věci určení vlastnického práva státu
    1. k nemovité věci, jejíž ocenění přesahuje v době zahájení řízení částku 25 000 000 Kč
    2. k nemovité nebo movité věci prohlášené za národní kulturní památku
    3. ke stavbě, která je sídlem Parlamentu, prezidenta republiky, vlády, ministerstva nebo jiného ústředního správního úřadu, Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a Nejvyššího kontrolního úřadu, nebo pozemku touto stavbou zastavěnému, anebo ve věci vyklizení uvedených nemovitých věcí, popřípadě vydání uvedené movité věci
  • před tuzemskými soudy a rozhodčími orgány ve věci peněžitého plnění převyšujícího 50 000 000 Kč a v obchodních věcech 250 000 000 Kč
  • před zahraničními a mezinárodními soudy a rozhodčími orgány ve věci peněžitého plnění převyšujícího 50 000 000 Kč a v obchodních věcech 100 000 000 Kč
  • před Ústavním soudem o ústavní stížnosti v případech, kdy podaná ústavní stížnost souvisí s věcí týkající se majetku

Výjimky z výlučného jednání stanoví zákon č. 201/2002 Sb.