Zajištěný majetek

Zajištěný majetek

 
 
Do kategorie zajištěný majetek spadají věci a jiné majetkové hodnoty zajištěné pro potřeby trestního řízení vedeného dle zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, v platném znění. Zajištěním majetku v trestním řízení se rozumí dočasné omezení vlastnického práva pachatele trestného činu k věcem nebo k jiným majetkovým hodnotám. Jedná se o procesní institut, který slouží k uspokojení nároku poškozeného na náhradu škody způsobené mu pachatelem trestného činu.
Správa zajištěného majetku je upravena ust. § 9 až § 12 zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Charakteristické pro správu zajištěného majetku je, že stát pečuje o zajištěné majetkové hodnoty, které jsou stále ve vlastnictví jiných osob. Správa majetku musí být vykonávána tak, aby po dobu zajištění byla uchována jeho hodnota (cena a fyzický stav). Výkon správy zajištěného majetku je hrazen z prostředků státního rozpočtu.
Správou zajištěného majetku je pověřováno územní pracoviště Úřadu, v jehož obvodu se zajištěný majetek nachází. Vlastní správu pak vykonává odbor, v jehož územním obvodu se majetek nachází.
V převážné většině případů je Úřad pověřován správou movitého majetku, především motorových vozidel, a nemovitého majetku.