Sobota, 4. dubna 2020

ÚZSVM odevzdá Moravskému zemskému archivu v Brně hodnotnou pozůstalost

16.09.2003

Podle usnesení Okresního soudu ve Vsetíně připadl státu jako "odúmrť" majetek po zůstavitelce ze Vsetína. V souladu s ust. § 11 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, je příslušný hospodařit s tímto majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).Při prohlídce bytu byla v pozůstalosti nalezena řada historicky zajímavých dokumentů, rozsáhlá korespondence, sbírka fotografií a dalších cenností. Ty mají podle rozhodnutí Státního okresního archivu ve Vsetíně archivní hodnotu, a proto instituce projevila zájem o jejich uchování jako archiválií. Jedná se o věci z let 1902 - 1959 související s osobním životem a učitelskou praxí zůstavitelky a jejího manžela.Ministerstvo vnitra Odbor archivní správy určilo jako organizační složku státu, které mají být hodnotné předměty vydány, Moravský zemský archiv v Brně.Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Izabela Filová, v. r.

vedoucí oddělení Komunikace