Oddělení Hospodaření s majetkem v operativní evidenci

Oddělení plní tyto hlavní úkoly: 

 
  • zajišťuje evidenci veškerého majetku státu, se kterým je dle § 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, příslušný hospodařit Úřad na území hl. m. Prahy;
  • připravuje podklady pro nakládání s majetkem státu, s nímž je podle § 10 a § 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, příslušný hospodařit Úřad na území hl. m. Prahy;
  • přebírá za podmínek stanovených příslušnými ustanoveními zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 62/2001 Sb. majetek, který na základě zákona o majetku, jinými zákony, děděním, darem, rozhodnutím příslušného orgánu, mezinárodní smlouvou nebo na základě jiných skutečností stanovených zákony připadá do vlastnictví státu na území v působnosti odboru, s nímž podle § 10 a § 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, je příslušný hospodařit Úřad na území hl. m. Prahy;
  • plní další povinnosti stanovené zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zejména § 14 až 16, včetně přípravy podkladů pro úhradu nákladů spojených s přebíráním majetku; podílí se na přípravě a realizaci výběrových řízení v oblasti své působnosti; vede registr operativní evidence, popř. jiné předepsané evidence v rámci Územního pracoviště, např. rejstříku podstat a jmenného indexu rejstříku podstat;
  • připravuje návrhy právních jednání, týkajících se nakládání s majetkem;
  • zabezpečuje plnění všech úkolů vyplývajících pro Úřad z příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na území hl. m. Prahy;
  • zajišťuje předání převzatých cenných papírů, zaknihovaných cenných papírů a majetkových účastí příslušnému útvaru dle vnitřních předpisů Úřadu;
  • poskytuje podklady pro odškodňování osob podle příslušných restitučních zákonů; zabezpečuje vybrané činnosti související s přijímáním oznámení v rámci předkupního práva k nemovitým věcem dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;
  • zajišťuje zápisy vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí;
  • zabezpečuje v rámci své působnosti podání přiznání k dani z nemovitých věcí a oznamování změn plátce daně z nemovitých věcí.
 
Vedoucí oddělení Ing. Jiří PivoňkaTel.: 225 776 935E-mail: jiri.pivonka1@uzsvm.cz
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.