Oddělení Hospodářské správy II

Oddělení Hospodářské správy II. zajišťuje v rámci územní působnosti Územního pracoviště tyto hlavní činnosti:

 • zabezpečuje činnost podatelny a spisovny v ÚP, včetně dohledu na výkon příslušných činností na OP
 • zabezpečuje pro ÚP dopravu, technicko - hospodářské, provozní, kancelářské a jiné služby, činnosti související s funkcí energetika, činnosti související s evidencí a správou majetku, který pracoviště ÚP používá ke své činnosti podle § 9 zákona o majetku
 • zabezpečuje materiálně technické zásobování v objektech spravovaných ÚP
 • zajišťuje úklidové práce, deratizace a asanace v objektech spravovaných ÚP
 • kontroluje a vede evidenci o pohybu a umístění majetku, který ÚP užívá ke své činnosti. Zabezpečuje fyzické soupisy tohoto majetku.
 • zpracovává návrh rozpisu rozpočtu příjmů a výdajů za odbor Hospodářsko správní na příslušný rozpočtový rok podle platné rozpočtové skladby. Kontroluje příjmy a výdaje odboru Hospodářsko správního. Sleduje čerpání rozpočtu na správu majetku za oblast dle kompetencí daných vnitřním předpisem Úřadu (oběh účetních dokladů)
 • realizuje činnosti stanovené samostatným oddělením Bezpečnostním a ředitelem ÚP v souvislosti s BOZP, PO a OOPP
 • zajišťuje činnost likvidační komise ÚP, připravuje podklady pro její činnost a realizuje její závěry
 • zajišťuje činnost škodní komise ÚP a připravuje podklady pro její činnost
 • v oblasti své působnosti zabezpečuje součinnost při provádění inventur, zpracování inventarizačních seznamů a ověřování fyzického stavu majetku s jeho stavy v účetní evidenci
 • zajišťuje správu aplikací a technických prostředků tvořících části informačních systémů Úřadu. Zabezpečuje chod a správu počítačových systémů ÚP
 • zajišťuje záznamy o událostech v informačním systému ÚP na základě bezpečnostní koncepce Úřadu a příslušných předpisů
 • zabezpečuje uživatelům systémovou a technickou podporu při používání výpočetní techniky a softwarového vybavení v ÚP
Vedoucí oddělení Iva ZavřelováTel.: 542 163 490E-mail: iva.zavrelova@uzsvm.cz
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.