Pátek, 6. prosince 2019

Veřejné zakázky

ÚZSVM uveřejňuje úplné a závazné znění zadávacích podmínek k jednotlivým veřejným zakázkám výhradně na profilu zadavatele, kterým je Národní elektronický nástroj (NEN). Obsah webových stránek v této sekci je proto pouze informativního charakteru a není z hlediska rozsahu informací místem sloužícím jako podklad pro vypracovávání nabídek v souladu s požadavky zadavatele, ani nereaguje na případné aktualizace zadávacích podmínek. Webové stránky se omezují pouze na stručný přehled veřejných zakázek zadávaných dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, včetně některých veřejných zakázek malého rozsahu. Uzavřené smlouvy na veřejné zakázky, na které se vztahuje povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jsou uveřejňovány v Registru smluv MV.

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/uzsvm

Územní pracoviště Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka
dle předpokládané hodnoty
Termín podání Číslo jednací nebo Název Pouze aktivní zakázky
Číslo jednací: UZSVM/B/53643/2019-HSP1

Název veřejné zakázkyZpracování projektové dokumentace na akci – Dočasné zabezpečení střechy objektu bývalé věznice v Uhe

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Brno
Příkop 11
602 00 Brno
Termín zahájení zadávacího řízení05.12.2019
Termín podání08.01.2020 09:00
Termín otevírání08.01.2020 09.10
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Veškeré dokumenty a informace vztahující se k této zakázce budou uveřejněny na profilu zadavatele v NEN pod systémovým číslem: N006/19/V00035157
Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele v NEN pod systémovým číslem N006/19/V00035157 (https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-770073044-79123447/ZadavaciDokumentace-770073044-79123447/)
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/S/15393/2019-HSPH

Název veřejné zakázkyServis a opravy klimatizačních jednotek pracovišť ÚP Střední Čechy - 2019

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 NOVÉ MĚSTO, PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍ ČECHY
ODBOR HOSPODÁŘSKO SPRÁVNÍ
Termín zahájení zadávacího řízení05.12.2019
Termín podání29.01.2020 10:00
Termín otevírání29.01.2020 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Nabídky je možné podávat pouze elektronicky prostřednictvím NEN (Národní elektronický nástroj).
Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentaci je možné získat zde: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-19-V00022737
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne05.12.2019
Číslo jednací: UZSVM/B/52183/2019-HSP1

Název veřejné zakázkyVyklizení, odvoz a likvidace odpadu z objektů v areálu bývalé Věznice v Uherském Hradišti

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Brno
Příkop 11
602 00 Brno
Termín zahájení zadávacího řízení26.11.2019
Termín podání16.12.2019 09:00
Termín otevírání16.12.2019 09.10
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Veškeré dokumenty vztahující k této veřejné zakázce malého rozsahu budou uveřejněny na profilu zadavatele v NEN.
Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele v NEN pod systémovým čísle: N006/19/V00034266 (https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-765503671-79123447/ZadavaciDokumentace-765503671-79123447/)
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/A/52041/2019-SOV

Název veřejné zakázkyExekuční činnosti spočívající ve vedení exekuce

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyNadlimitní
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleRašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
Termín zahájení zadávacího řízení14.11.2019
Termín podání17.12.2019 10:00
Termín otevírání17.12.2019 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
zadávací dokumentace je uložena v NEN pod systémovým číslem N006/19/V00031198
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací:

Název veřejné zakázkyVytvoření, podpora a rozvoj nového Informačního systému majetku státu (ISMS)

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyNadlimitní
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město
Termín zahájení zadávacího řízení04.11.2019
Termín podání03.01.2020 12:00
Termín otevírání
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Kompletní zadávací dokumentace a ostatní dokumentace k veřejné zakázce je uveřejněna v Národním elektronickém nástroji (NEN) na adrese: https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-755939250-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-755939250-79123447.
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne05.12.2019