Otázky a odpovědi k zámku Štiřín

01.06.2023

Na tomto odkazu jsou uveřejňovány odpovědi na dotazy k areálu zámku Štiřín.

 

 • 10. května 2024: Před časem vedení Vašeho úřadu informovalo poslance o převodu čtyř původně lesních pozemků do kategorie trvalý travní porost. A to s tím, že v minulosti došlo v této věci k pochybení a fakticky nikdy o lesy nešlo. Nicméně z níže zvedené smlouvy o převodu z roku 1999 mezi Lesy ČR a Konferenčním centrem Štiřín nijak nevyplývá, že by šlo o omyl. Pozemky byly vedeny jako lesy zvláštního určení. Proč bylo tedy nyní toto zpochybněno (a „opraveno“ v katastru)? Nejde jen o to, že se tím umožní zastavitelnost těchto pozemků? Jinak by se tyto lesy musely vrátit zpět Lesům ČR.
  Jedná se o standardní postup, kdy ÚZSVM před dalším nakládáním s majetkem provádí majetkoprávní šetření. Mj. prověřuje například záznamy v katastru nemovitostí, pozemkových knihách a další dokumenty.
  Nejedná se o rozhodnutí ÚZSVM, ale Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, který rozhodl a opravil chyby v údajích katastru nemovitostí, neboť se jednalo o zřejmou chybu podle katastrálního zákona. Pozemky byly podle katastrálního úřadu v minulosti vedeny jako pastvina, role. 
  Na předmětných pozemcích se ani v současnosti žádný les nenachází, nachází se na nich travní porost, části golfového hřiště nebo břeh rybníka. 
  Co se týče zastavitelnosti nebo nezastavitelnosti, tu určuje územní plán obce Kamenice. Podle aktuálního územního plánu jsou pozemky fakticky nezastavitelné.
 • 25. března 2024: Jak je to s oceněním zámku. Už je nový odhad hotový? Případně, na kolik byl zámek znalcem oceněn? Vím o tom, že významnou část inventáře převzali památkáři. Je možné sdělit, o kolik položek vlastně jde? Jde o všechny historické předměty? Kam přesně byly tyto předměty převezeny?

  Co tedy vlastně uvnitř zámku zůstalo? Bylo by možné interiéry navštívit a pořídit tam fotografie?

  Ocenění areálu zámku Štiřín nebylo dosud definitivně dokončeno. Národní památkový ústav požádal o 1 665 movitých položek ze zámeckého mobiliáře, přičemž ÚZSVM jeho žádosti vyhověl. Národní památkový ústav tento mobiliář využije na svých památkových objektech. Pro další informace doporučujeme obrátit se přímo na NPÚ. Zámek Štiřín je v současné době uzavřen a zabezpečen, tudíž není možné prohlídku uskutečnit. Zasílám Vám proto k využití naše fotografie.

 • 30. ledna 2024: Jaká je odhadovaná cena zámku? Na jaké částce bude začínat dražba, pokud k ní dojde? Má už ÚZSVM informace o nějakých zájemcích o zámek? Starosta obce Čermák vyjádřil obavu, že by se ze zámku po prodeji mohlo stát kasino. Má ÚZSVM nějaké podobné indicie? "Váš Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových posílá zámek Štiřín do dražby a chová se jako realitní makléř, který chce udělat jednorázový obchod bez ohledu na následky pro místní obyvatele a pro stát. Dokonce odmítá jakoukoli spolupráci s naší obcí, uprostřed níž zámek leží," napsal starosta v dopise ministru Stanjurovi. Jaká je Vaše reakce?

  ÚZSVM při nakládání s areálem zámku Štiřín postupuje zcela transparentně a v souladu se všemi právními předpisy, aby pro něj co nejdříve našel definitivního vlastníka. Za účelem maximální veřejné kontroly zveřejňuje veškeré informace o této nemovitosti na speciální webové stránce https://www.uzsvm.cz/zamek-stirin-vyjimecny-areal-blizko-prahy.

  Areál štiřínského zámku je pro stát nepotřebný, což potvrdil i výsledek více než tři měsíce trvající vnitrostátní nabídky. ÚZSVM nad rámec svých zákonných povinností oslovil například členy Vládní dislokační komise, v níž jsou zastoupeny všechny resorty, členy Regionální dislokační komise Střední Čechy a také Úřad vlády ČR, Ministerstvo kultury, Národní památkový ústav a Kancelář Poslanecké sněmovny. Žádná ze státních institucí zájem o nemovitosti neprojevila.

  Právě nepotřebnost tohoto majetku pro stát neumožňuje, aby ÚZSVM provozoval areál zámku Štiřín společně s obcí, jak navrhuje starosta Kamenice. Provozovat nepotřebný ryze komerční areál (hotel, restaurace, wellness centrum, golfové hřiště) je v rozporu se zákonnými kompetencemi ÚZSVM.

  Doplňujeme, že ÚZSVM opakovaně jednal se starostou obce Kamenice, přičemž vždy zdůrazňoval pravidla pro nakládání s nepotřebným státním majetkem. U bezúplatného převodu nemovitostí obci musí být splněny podmínky stanovené zákonem o majetku státu a Metodickým materiálem Ministerstva financí. V případě bezúplatného převodu pak například nelze areál z více než 20 % využívat ke komerční činnosti.

  Zákonem preferovaný způsob nakládání s nepotřebným státním majetkem je prodej prostřednictvím transparentního výběrového řízení. ÚZSVM neshledal důvod pro odchýlení se od tohoto postupu. ÚZSVM aktuálně dokončuje ocenění areálu. ÚZSVM nemá informace o zájemcích o areál zámku Štiřín.

  Ke spekulacím, že se „areálu zámku snaží zmocnit skupina napojená na Rusko a také provozovatel kasina“ uvádíme, že ÚZSVM vítěze výběrového řízení vždy prověřuje i s ohledem na příslušné sankční seznamy. Vzhledem k hodnotě areálu zámku Štiřín se předpokládá i přímá spolupráce s Finančním analytickým úřadem. Regulace hazardních her je pak zcela v kompetenci obce. Doplňujeme, že jelikož se jedná o kulturní památku, bude nový vlastník areálu vázán zákony a pravidly památkové péče.

 • 22. ledna 2024: Už byla stanovena hodnota zámku Štiřín? Můžete ji zveřejnit? Je možná dohoda s obcí a bezúplatném převodu, nebo by se musela obec také účastnit aukce? Četl jsem reakce vašeho úřadu na spekulace o zájmu ruských společností. Dokážete je rozklíčovat i v případě, že se schovají za jiné subjekty? Neprojevila o zámek zájem jiná státní instituce ani do této doby? Vím, že termín byl do konce září, ale píšete, že by nejspíš byla možná dohoda i po tomto termínu. Ozval se tedy někdo?

  Oceňování areálu zámku Štiřín není definitivně ukončeno. Žádná ze státních institucí zájem o areál zámku Štiřín neprojevila ani po konci více než tři měsíce trvající vnitrostátní nabídky.

  Právě nepotřebnost tohoto majetku pro stát neumožňuje, aby ÚZSVM provozoval areál zámku Štiřín společně s obcí, jak navrhuje starosta Kamenice. Provozovat nepotřebný ryze komerční areál je v rozporu se zákonnými kompetencemi ÚZSVM.

  Pro případný bezúplatný převod nemovitostí obci musí být splněny podmínky stanovené zákonem o majetku státu a Metodickým materiálem Ministerstva financí. V případě bezúplatného převodu pak nelze areál z více než 20 % využívat ke komerční činnosti. Při provozování komerční činnosti – hotel, restaurace, wellness centrum, golfové hřiště, jak navrhuje starosta Kamenice, není bezúplatný převod možný.

  ÚZSVM vítěze výběrového řízení vždy prověřuje i s ohledem na příslušné sankční seznamy. Vzhledem k hodnotě areálu zámku Štiřín se předpokládá i přímá spolupráce s Finančním analytickým úřadem. 

 • 21. ledna 2024: Kolik od té doby do konce loňského roku vynaložil na správu a údržbu tohoto areálu (včetně platů personálu)? Jak se na těchto nákladech v tomto období podílelo Ministerstvo zahraničních věcí, které přislíbilo část nákladů hradit? Byly loni ze zámku i nějaké výnosy? S jakými náklady (celkovými či měsíčními) počítáte pro tento rok? Budou nutné i nějaké investice nebo půjde pouze o běžnou údržbu? Bude se na nákladech dále spolupodílet i Ministerstvo zahraničních věcí? Kolik lidí je nyní na Štiříně zaměstnáno?

  ÚZSVM od 1. 6. 2023, kdy převzal areál zámku Štiřín, do konce roku 2023 vynaložil na správu areálu zámku včetně mzdových prostředků 5,2 milionu korun.

  V roce 2023 byly z Ministerstva zahraničních věcí spolu s areálem převedeny ÚZSVM provozní prostředky ve výši 7,6 milionu korun. I v letošním roce předpokládáme financování z prostředků Ministerstva zahraničních věcí.

  Ano, jednalo se o příjem z nájemného v celkové výši 161 923 Kč.  Bude se jednat pouze o nezbytně nutnou údržbu zámeckého areálu. Celková částka se bude odvíjet od doby převodu areálu na nového vlastníka.

  Aktuálně jsou v areálu zámku Štiřín zaměstnáni tři pracovníci údržby a jedna zahradnice.

 • 18. ledna 2024: V jaké fázi je oceňování zámku Štiřín. Už znalec dokončil svou práci? Případně, k čemu dospěl? Oceňování není definitivně ukončeno.
 • 18. ledna 2024: O zámek má zájem skupina napojená na Rusko, která chce v areálu provozovat kasino. Je to pravda? Projevil už o zámek někdo zájem? Pokud ano, kdo? O jakou jde zhruba částku? Co plánuje zájemce s areálem dále dělat? Jak vlastně prodej zámku probíhá. Kontroluje nějak ÚZSVM, kdo si areál zakoupí? Může si ho koupit kdokoli, anebo je před zakoupením třeba projít nějakým například kontrolním řízením? Může ÚZSVM ovlivnit, do jakých rukou prodávaný areál spadne?

  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se důrazně ohrazuje proti nepřesným a zavádějícím výrokům starosty obce Kamenice týkajícím se areálu zámku Štiřín. ÚZSVM opakovaně zdůrazňuje, že při nakládání s areálem zámku Štiřín postupuje zcela transparentně a v souladu se všemi právními předpisy, aby pro něj co nejdříve našel definitivního vlastníka. Zcela nepravdivá je tak informace, že by měl být dlouhodobě připravován prodej zámku konkrétnímu zájemci ze zahraničí. Za účelem maximální veřejné kontroly zveřejňuje veškeré informace o této nemovitosti na speciální webové stránce https://www.uzsvm.cz/zamek-stirin-vyjimecny-areal-blizko-prahy.

  Areál štiřínského zámku je pro stát nepotřebný, což potvrdil i výsledek více než tři měsíce trvající vnitrostátní nabídky. ÚZSVM připomíná, že nad rámec svých zákonných povinností oslovil například členy Vládní dislokační komise, v níž jsou zastoupeny všechny resorty, členy Regionální dislokační komise Střední Čechy a také Úřad vlády ČR, Ministerstvo kultury, Národní památkový ústav a Kancelář Poslanecké sněmovny. Žádná ze státních institucí zájem o nemovitosti neprojevila.

  Právě nepotřebnost tohoto majetku pro stát neumožňuje, aby ÚZSVM provozoval areál zámku Štiřín společně s obcí, jak navrhuje starosta Kamenice. Provozovat nepotřebný ryze komerční areál je v rozporu se zákonnými kompetencemi ÚZSVM.

  Zákonem preferovaný způsob nakládání s nepotřebným státním majetkem je prodej prostřednictvím transparentního výběrového řízení. ÚZSVM neshledal důvod pro odchýlení se od tohoto postupu, a proto je aktuálně zabezpečováno ocenění. Z důvodu vysokých nákladů daňových poplatníků na správu prázdného a pro stát nepotřebného majetku je cílem ÚZSVM vyhlásit transparentní výběrové řízení co nejdříve.

  Ke spekulacím, že se „areálu zámku snaží zmocnit skupina napojená na Rusko a také provozovatel kasina“ uvádíme, že ÚZSVM vítěze výběrového řízení vždy prověřuje i s ohledem na příslušné sankční seznamy. Vzhledem k hodnotě areálu zámku Štiřín se předpokládá i přímá spolupráce s Finančním analytickým úřadem. Regulace hazardních her je pak zcela v kompetenci obce. Doplňujeme, že jelikož se jedná o kulturní památku, bude nový vlastník areálu vázán zákony a pravidly památkové péče.

 • 29. listopadu 2023: Chtěl bych se zeptat, jestli se našel zájemce o zámek Štiřín z řad státních institucí, či jestli bude tato nemovitost nabídnuta ve veřejné dražbě? Pokud by platila druhá možnost, tedy dražba, tak kdy se uvažuje, že by mohl být Štiřín nabídnut/dražen?

  O areál zámku Štiřín dosud žádná státní instituce zájem neprojevila. V současnosti probíhá ocenění nemovitostí v areálu zámku Štiřín. O dalších krocích, včetně vyhlášení výběrového řízení s elektronickou aukcí, budeme transparentně informovat na našich webových stránkách: https://www.uzsvm.cz/zamek-stirin-vyjimecny-areal-blizko-prahy.

 • 8. listopadu 2023: Je pravda, že uvažujete o prodeji zámku Štiřín u Prahy? Jak vysokou cenu budete za zámek požadovat? Jakou má zámek a jeho pozemek rozlohu? V jakém je budova stavu, kdy byla nejčerstvěji rekonstruována? Kdo rozhodl o tom, že bude zámek prodán? Kdy odhadujete, že by mohl být prodej realizován? Co je v zámku nyní? Čemu slouží? 

  ÚZSVM při nakládání s areálem zámku Štiřín, který převzal k 1. červnu 2023, postupuje v souladu se všemi právními předpisy. Podle zákona o majetku státu vyhlásil ÚZSVM 15. června 2023 nabídku areálu zámku Štiřín ostatním státním institucím, která probíhala do 2. října. ÚZSVM provedl nabídku zámeckého areálu nejen prostřednictvím svých webových stránek www.nabidkamajetku.cz, ale nad rámec zákonných povinností byli osloveni například členové Vládní dislokační komise, v níž jsou zastoupeny všechny resorty, členové Regionální dislokační komise Střední Čechy a také napřímo všechny státní instituce uvedené v usneseních Kontrolního výboru i Rozpočtového výboru PSP ČR, tedy Úřad vlády ČR, Ministerstvo kultury, Národní památkový ústav a Kancelář Poslanecké sněmovny. Žádná ze státních institucí zájem o nemovitosti neprojevila. ÚZSVM proto nyní učiní další kroky, aby co nejdříve našel této výjimečné nemovitosti definitivního vlastníka. Nyní bude zabezpečeno ocenění nemovitostí.

  Aktuální informace k areálu zámku Štiřín jsou transparentně zveřejňovány na speciální webové stránce https://www.uzsvm.cz/zamek-stirin-vyjimecny-areal-blizko-prahy. Na této stránce rovněž naleznete podrobnější informace o jednotlivých nemovitostech, které se v areálu nacházejí, a také o parku, jehož rozloha činí 40 hektarů.

  O dalších krocích budeme transparentně informovat na našich webových stránkách.

  Areál je z rozhodnutí Ministerstva zahraničních věcí uzavřen od ledna letošního roku.

 • 1. a 2. listopadu 2023: odpověď na dotazy týkající se znaleckého posudku.

  ÚZSVM v souladu se svými povinnosti v současné době zajišťuje vypracování znaleckého posudku na areál zámku Štiřín. O případném vyhlášení výběrového řízení s elektronickou aukcí budeme informovat.

  zadáním posudku je ocenění všech nemovitých věcí v areálu zámku Štiřín. ÚZSVM oslovil všechny subjekty, s nimiž má uzavřenou rámcovou smlouvu a v minitendru zvítězil znalec Ing. Petr Zítek.  

 • 18. října 2023: Mohu se zeptat, zda některá ze státních institucí projevila zájem o vámi nabízený zámek Štiřín? Pokud ne, kdy bude v dražbě nabídnut zájemcům z řad veřejnosti? A za jakou vyvolávací cenu?

  ÚZSVM v souladu se zákonem o majetku státu vyhlásil 15. června 2023 nabídku areálu zámku Štiřín státním institucím, která probíhala do 2. října. Ve stanovené lhůtě neprojevila o nemovitosti zámeckého areálu zájem žádná státní instituce. ÚZSVM proto v souladu se zákonem o majetku státu nyní učiní další kroky, aby co nejdříve našel této výjimečné nemovitosti definitivního vlastníka. Proto bude nyní zabezpečeno ocenění.

  Aktuální informace k areálu zámku Štiřín jsou zveřejňovány na speciální webové stránce https://www.uzsvm.cz/zamek-stirin-vyjimecny-areal-blizko-prahy.

 • 3. července 2023: Už jste si zámek od ministerstva zahraniční převzali? Kolika státním institucím byl objekt nabídnut? A do kdy ho takto budete nabízet? Pokud o něho nikdo neprojeví zájem, kdy se rozhodne o jeho možném prodeji v aukci? Za jakou vyvolávací částku byste zámek chtěli nabídnout?

  ÚZSVM získal areál zámku Štiřín 1. června, 14. června byl pak proveden zápis do katastru nemovitostí. 

  V současné době nabízíme areál zámku Štiřín státním institucím. Nabídka převodu tohoto areálu pro státní instituce potrvá do 2. října letošního roku. Nicméně státní instituce se mohou o areál přihlásit i po tomto datu. ÚZSVM v rámci maximální informovanosti oslovil nejen státní instituce uvedené v usneseních Kontrolního a Rozpočtového výboru PSP ČR, ale také všechny instituce zastoupené ve Vládní i regionální dislokační komisi (například ministerstva nebo Úřad vlády). ÚZSVM v současné době tedy nepřipravuje prodej areálu, jedná se výlučně o nabídku v rámci státu. Teprve po uplynutí lhůty 2. října 2023 ÚZSVM vyhodnotí další postup.

  O jednotlivých krocích v případě této výjimečné nemovitosti ÚZSVM transparentně informuje na svých webových stránkách: https://www.uzsvm.cz/zamek-stirin-vyjimecny-areal-blizko-prahy.

  Na nepřesnosti, které v poslední době v souvislosti se zámkem Štiřín zazněly, ÚZSVM zveřejnil reakce zde: https://www.uzsvm.cz/uzsvm-v-soucasnosti-prodej-areal-zamku-stirin-nepripravuje a zde: https://www.uzsvm.cz/uzsvm-k-arealu-zamku-stirin

 • 15. června 2023: Mohu se zeptat, zda byl již na ÚZSVM převeden areál zámku Štiřín a co se s ním ÚZSVM chystá udělat? Sněmovní rozpočtový výbor žádá generální ředitelku ÚZSVM, aby  délku termínu pro nabídku areálu zámku Štiřín státním institucím prodloužila  do 30. září 2023. Stane se tak?

  Jsou už zájemci o areál zámku Štiřín?

  ÚZSVM získal areál zámku Štiřín 1. června, včera byl pak proveden vklad do katastru nemovitostí. V současné době budeme nabízet areál zámku Štiřín státním institucím. Nabídka převodu tohoto areálu pro státní instituce potrvá do 2. října letošního roku. Nicméně státní instituce se mohou o areál přihlásit i po tomto datu. ÚZSVM v rámci maximální informovanosti plánuje oslovit nejen státní instituce uvedené v usneseních Kontrolního a Rozpočtového výboru PSP ČR, ale také všechny instituce zastoupené ve Vládní dislokační komisi (například ministerstva nebo Úřad vlády). ÚZSVM v současné době tedy nepřipravuje prodej areálu, ale výlučně nabídku v rámci státu. Teprve po uplynutí lhůty 2. října 2023 ÚZSVM vyhodnotí další postup. ÚZSVM doposud neeviduje zájem žádné státní instituce o tuto nemovitost.

  O jednotlivých krocích v případě této výjimečné nemovitosti ÚZSVM transparentně informuje na svých webových stránkách: https://www.uzsvm.cz/zamek-stirin-vyjimecny-areal-blizko-prahy Na nepřesnosti, které v poslední době v souvislosti se zámkem Štiřín zazněly, ÚZSVM zveřejnil reakci zde: https://www.uzsvm.cz/uzsvm-v-soucasnosti-prodej-areal-zamku-stirin-nepripravuje

 • 9. června 2023: Kdy bude nabídnut areál zámku Štiřín státním institucím a jaká byla stanovena lhůta?

  Konkrétní doba nabídky státním institucím zatím nebyla stanovena. ÚZSVM v současné době vyhodnocuje dopady požadavků Rozpočtového výboru PSP ČR, tedy prodloužení lhůty pro projevení zájmu ze strany státních institucí do 30. 9. 2023. Další informace o areálu zámku Štiřín naleznete zde.

   
 • 29. května 2023: Už byl zámek do majetku ÚZSVM převeden? Pokud ano, kdy se tak stalo? Pokud ne, kdy se tak stane? Lze říci, co bude se zámkem dál? Budete ho prodávat? Pokud ano, kdy půjde do prodeje? Za jakou vyvolávací částku byste chtěli zámek prodat?

ÚZSVM doposud areál zámku Štiřín nepřevzal. K převzetí nemovitostí pravděpodobně dojde v průběhu června. Jakmile areál převezmeme, v souladu se zákonem jej nejprve nabídneme jiným státním institucím. Podle výsledku vnitrostátní nabídky bude stanoven další postup.

 

 • 20. dubna 2023: Registrujte už nějaký zájem ze strany jiné státní instituce? Pokud ano, které? Je například i reálná varianta, že by zámek byl převeden bezúplatně na obec Kamenice, v jejímž katastru se nachází? Nebo tato varianta pro stát vůbec nepřichází v úvahu?

ÚZSVM doposud areál zámku Štiřín nepřevzal. ÚZSVM nemá informace o případném zájmu jiných státních institucí o areál zámku. Jakmile ÚZSVM areál převezme, v souladu se zákonem jej jiným státním institucím nabídneme. V případě jejich nezájmu budeme hledat definitivního vlastníka prioritně prostřednictvím transparentního výběrového řízení s elektronickou aukcí na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz, a to s ohledem na charakter nemovitostí. Při převodech majetku obcím musí být vždy dodrženy podmínky stanovené zákonem o majetku státu a Metodickým materiálem Ministerstva financí, který je zveřejněn také na našich webových stránkách.

 

 • 27. března 2023: Podle mých informací se celý proces urychlil a k fyzickému převodu by mělo dojít ještě tento týden. Můžete to potvrdit? Co bude následovat? Chystáte prodeji zámku? Jak bude zámek v mezičase spravován?

Tato informace není pravdivá. ÚZSVM dosud není známo, zda již byly nemovitosti Zámku Štiřín prohlášeny za nepotřebné. Jak jsme již uvedli, obecně platí, že při nakládání se státním majetkem postupujeme v souladu se zákonem o majetku státu. To znamená, že jej nejprve nabídneme jiným státním institucím a až v případě jejich nezájmu hledáme nového vlastníka mimo stát prioritně prostřednictvím transparentního výběrového řízení s elektronickou aukcí na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz.

 

 • 13. února 2023: Kdy bude zámek na ÚZSVM převeden? Půjde o převod bezúplatný? Už je jasné, že se zámek poté prodá libovolnému zájemci? Pokud ano, kdy a za jakých podmínek se prodej uskuteční? Nebo bude zámek nejdříve přednostně nabídnut jiné státní (veřejné) instituci?

ÚZSVM byl Ministerstvem zahraničních věcí informován, že nemovitosti Zámku Štiřín budou zřejmě prohlášeny za nepotřebné. V případě postupu podle zákona o majetku státu by pak nemovitosti byly bezúplatně převedeny na ÚZSVM. K tomu dosud nedošlo, ÚZSVM ani není známo, zda již byly nemovitosti prohlášeny za nepotřebné. Při nakládání se státním majetkem obecně postupuje ÚZSVM v souladu se zákonem o majetku státu. To znamená, že jej nejprve nabídne jiným státním institucím a až v případě jejich nezájmu hledá nového vlastníka mimo stát prioritně prostřednictvím transparentního výběrového řízení s elektronickou aukcí na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz.

 

 

 

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.