Postup ÚZSVM při poskytování informací

Postup při podávání a vyřizování žádosti
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je stanoven tento postup Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových při podávání informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

 

 I. Obecná část

 

Základní pojmy a zkratky
Doprovodná informace - informace, která úzce souvisí s požadovanou informací.
Informace, kterou je Úřad povinen poskytnout - faktický údaj týkající se jeho působnosti, nikoliv však komentář, názor na určitou skutečnost, výklad právního předpisu apod. Jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Informací není počítačový program.
Jednotný informační systém (dále jen „JIS“) - úřední desky s povinnými informacemi pro veřejnost umístěné na Ústředí, Územních pracovištích a všech odborech Odloučených pracovišť.
Možnosti dálkového přístupu - přístup k informaci neomezeného okruhu žadatelů pomocí sítě nebo služby elektronických komunikací (např. sítí Internet).
Věcně příslušné útvary - odbory a samostatná oddělení Úřadu podle jejich věcné působnosti.
Zveřejněná informace - informace, vztahující se k působnosti Úřadu, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, nebo vystavená na úřední desce a na internetových stránkách Úřadu.
Žadatel - každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.
Žádost o poskytnutí informace (dále jen „žádost“) - podání žadatele, které obsahuje zákonem č. 106/1999 Sb. stanovené náležitosti a směřuje k poskytnutí informací.
GŘ - generální ředitel.
MF - Ministerstvo financí.
OP - odbor Odloučené pracoviště.
ŘÚP - ředitel Územního pracoviště.
SOK - samostatné oddělení Komunikace.
ÚP - Územní pracoviště.
Úřad - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Ústředí - útvary podřízené generálnímu řediteli, mimo ÚP.
ÚOOÚ - Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Způsob poskytování informací
Informace se poskytují zveřejněním na internetových stránkách Úřadu na adrese www.uzsvm.cz nebo na základě žádosti žadatele. 
Úřad je povinný poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti, a to za podmínek stanovených zákonem č. 106/1999 Sb.

 

Organizační zabezpečení
   1. Povinným subjektem ve smyslu zákona je Úřad.
   2. Povinnosti vyplývající ze zákona v Úřadu plní:
 a) na Ústředí samostatné oddělení Komunikace,
 b) na Územním pracovišti ředitel Územního pracoviště.

  

 II.  Poskytování informací na základě žádosti

 

Podávání a evidence žádostí
1.      Žádost může žadatel podat:
a)     ústně, tj. osobně nebo telefonicky (dále jen „ústní žádost“) nebo
b)    písemně, tj. poštou, osobním doručením, elektronickou poštou nebo do datové schránky (dále jen „písemná žádost“). 
2.      Ústní žádosti přijímají a vyřizují na Ústředí SOK, na ÚP ŘÚP nebo jím pověřené osoby. Ústní žádosti se neevidují.
3.      Jestliže na ústní žádost nelze poskytnout informaci ihned při jejím podání, nebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na základě ústní žádosti za dostačující, je třeba podat novou žádost písemně.
4.      Pro podání písemné žádosti lze použít formulář, který je v tištěné verzi k dispozici na všech podatelnách Úřadu a v elektronické verzi je umístěn na internetových stránkách Úřadu.
5.      Písemná žádost je podávána na adresu dle sídel jednotlivých ÚP či Ústředí:

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště v hlavním městě Praze
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
ID Datové schránky: 96vaa2e
Na doručovací adrese ÚP Praha jsou vyřizovány také všechny dotazy směrované na Ústředí.
 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ÚP Střední Čechy
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
ID Datové schránky: 4bdfs4u
Na doručovací adrese ÚP Střední Čechy jsou vyřizovány všechny dotazy směrované také na následující odbory Odloučených pracovišť: Beroun, Benešov, Kladno, Kolín, Mladá Boleslav, Příbram
 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ÚP Plzeň
Radobyčická 14, 301 00 Plzeň
ID Datové schránky: 3mafszi
Na doručovací adrese ÚP Plzeň jsou vyřizovány všechny dotazy směrované také na následující odbory Odloučených pracovišť: Domažlice, Klatovy, Karlovy Vary
 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ÚP Ústí nad Labem
Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem
ID Datové schránky: va2fsxs
Na doručovací adrese ÚP Ústí nad Labem jsou vyřizovány všechny dotazy směrované také na následující odbory Odloučených pracovišť: Česká Lípa, Chomutov, Liberec, Litoměřice, Louny, Teplice
 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ÚP Hradec Králové
Horova 180, 502 06 Hradec Králové
ID Datové schránky: x3eftbz
Na doručovací adrese ÚP Hradec Králové jsou vyřizovány všechny dotazy směrované také na následující odbory Odloučených pracovišť: Havlíčkův Brod, Jičín, Náchod, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Svitavy, Trutnov, Ústí nad Orlicí
 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ÚP Brno
Příkop 11, 602 00 Brno
ID Datové schránky: rq6fs9a
Na doručovací adrese ÚP Brno jsou vyřizovány všechny dotazy směrované také na následující odbory Odloučených pracovišť: Břeclav, Hodonín, Jihlava, Kroměříž, Prostějov, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo, Žďár nad Sázavou
 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ÚP Ostrava
Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava-Radvanice
ID Datové schránky: c4nfs5n
Na doručovací adrese ÚP Ostrava jsou vyřizovány všechny dotazy směrované také na následující odbory Odloučených pracovišť: Frýdek-Místek, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Přerov, Šumperk, Vsetín
 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ÚP České Budějovice
Prokišova ul. 1202/5, 371 03 České Budějovice
ID Datové schránky: 8upftbv
Na doručovací adrese ÚP České Budějovice jsou vyřizovány všechny dotazy směrované také na následující odbory Odloučených pracovišť: Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Strakonice, Tábor

 

 

 

Náležitosti písemné žádosti
1. Za písemnou žádost se považuje podání:
a)  z něhož je zřejmé, že bylo adresováno Úřadu jako povinnému subjektu,
b)  z něhož vyplývá, že se žadatel domáhá poskytnutí konkrétní informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
c) které obsahuje dostatek údajů nutných k identifikaci žadatele. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa
    trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu
    nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.
   Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 2. V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti Úřadu, SOK nebo ŘÚP sdělí tuto skutečnost s odůvodněním žadateli do 7 dnů ode dne doručení žádosti a žádost odloží.
 3. Je-li žádost nesrozumitelná, formulována příliš obecně, nebo není zřejmé, jaká informace je požadována, SOK nebo ŘÚP vyzve žadatele do 7 dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, vydá SOK či ŘÚP, na základě návrhů věcně příslušných útvarů, rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 4. Pokud žádost neobsahuje dostatek identifikačních údajů žadatele, SOK nebo ŘÚP vyzve žadatele do 7 dnů ode dne doručení žádosti k doplnění těchto údajů. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne doručení výzvy, SOK či ŘÚP žádost odloží.
 
Odkaz na zveřejněnou informaci
1.  Jestliže žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může SOK či ŘÚP co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů, namísto poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání již zveřejněné informace.
 2. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, SOK či ŘÚP mu ji písemně ve stanovené lhůtě, která je 15 kalendářních dnů od uplatnění požadavku na přímé poskytnutí, poskytne. To neplatí, pokud byla žádost o poskytnutí informace podána elektronicky a pokud je požadovaná informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup a žadateli byl sdělen odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází.

 

Lhůty při vyřizování písemné žádosti
1. Žádost je podána dnem, kdy ji obdržela podatelna povinného subjektu.
2. Pro poskytnutí požadované informace stanovuje zákon lhůtu 15 dnů ode dne doručení písemné žádosti nebo upřesnění žádosti Úřadu.
3. Lhůtu lze prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní. O prodloužení lhůty rozhodne samostatné oddělení Komunikace či ředitel Územního pracoviště bezodkladně. Závažnými důvody pro prodloužení lhůty jsou:
a) vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných objektech mimo sídla Úřadu,
b)  vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
c)  konzultace s jiným povinným subjektem ve smyslu zákona, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více útvary Úřadu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.
4. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně SOK či ŘÚP informován, a to včas před uplynutím lhůty.

  

Úhrada nákladů
 1.  Pokud v souvislosti s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací nebo s pořizováním kopií, opatřováním technických nosičů dat nebo s odesláním informací vzniknou Úřadu náklady, sdělí tuto skutečnost věcně příslušný útvar vyřizující žádost. SOK či ŘÚP, a to před uplynutím lhůty. Sdělení o výši nákladů doloží věcně příslušný útvar rozpisem nákladů.
2.  Výši úhrady stanoví sazebník úhrad nákladů. Informace bude vydána až po prokazatelné úhradě požadovaných nákladů. Aktuální sazebník je dostupný zde.
3.  SOK či ŘÚP oznámí písemně žadateli výši nákladů za poskytnutí informace, včetně uvedení skutečností, na jejichž základě byla výše nákladů stanovena, a způsobu, jakým byla vyčíslena. Současně sdělí žadateli způsob a podmínky úhrady.
4.  Přijatá úhrada nákladů je vždy příjmem státního rozpočtu.
5.  V případě, že žadatel neuhradí požadovanou výši nákladů do 60 dnů ode dne oznámení, SOK či ŘÚP žádost odloží a o tomto kroku informuje žadatele.

  

III. Odmítnutí žádosti, opravné prostředky, stížnost

 

Omezení práva na informace
1. SOK nebo ŘÚP informaci v souladu s právními předpisy neposkytne, pokud požadovaná informace:
a) je označena za utajovanou informaci, nebo je obchodním tajemstvím (poskytnutí informace, která se týká poskytnutí veřejných prostředků, se řídí ustanovením § 8b zákona č. 106/1999 Sb.);
b) se týká probíhajících soudních řízení;
c)  může vypovídat o osobnosti a soukromí fyzické osoby nebo o jejích majetkových poměrech (informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu);
d) je žádostí o právní stanovisko nebo o právní výklad;
e) se vztahuje k činnosti podle zvláštního právního předpisu.
 2.  Případy, kdy Úřad informaci neposkytne, jsou podrobně upraveny zákonem č. 106/1999 Sb.
 3.  SOK nebo ŘÚP dále omezí poskytnutí informace v případech stanovených zákonem. O probíhajícím trestním řízení, či týkající se trestního řízení, nebude poskytnuta taková informace, kdy její poskytnutí by ohrozilo či zmařilo účel trestního řízení, a to zejména práva na spravedlivý proces. Rovněž nebude poskytnuta informace, která by ohrozila práva třetích osob anebo schopnosti orgánů veřejné moci dle § 11 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb.
 4. Informační povinnost se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí, vytváření nových informací (tj. takových informací, které by Úřad musel vytvořit na konkrétní žádost žadatele), jako jsou rozbory, prognózy, srovnávací přehledy, právní výklady, právní stanoviska, odborná stanoviska týkající se majetkové problematiky apod. Toto omezení se nevztahuje na informace, které vznikají automatizovaným způsobem pomocí informačních technologií.

  

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 1. Pokud SOK nebo ŘÚP (byť jen z části) žádosti nevyhoví, vydá do 15 kalendářních dnů ode dne doručení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti. Pokud je odmítnutí žádosti odůvodněno ochranou obchodního tajemství, musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství.
 2. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti musí obsahovat označení povinného subjektu a věcně příslušného útvaru, číslo jednací a datum vydání rozhodnutí, označení příjemce rozhodnutí, výrok s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo rozhodováno, odůvodnění každého omezení práva na informace, poučení o místu, době a formě podání opravného prostředku, v případě odesílání v listinné podobě též otisk kulatého razítka a vlastnoruční podpis. V případě odesílání elektronickou formou nahrazuje otisk razítka elektronický podpis.
 3. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle § 15 zákona č. 106/1999 Sb. schvaluje:
a)  na Ústředí vedoucí SOK;
b)  a ÚP ředitelé ÚP.

  

Odvolání
   1. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze do 15 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí podat odvolání. Odvolání se podává u příslušného pracoviště Úřadu, které rozhodnutí vydalo.
   2.  Vyřizující útvar, který napadené rozhodnutí vydal, jej může zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání a jestliže tím nemůže být způsobena újma žádnému z účastníků. Pokud vyřizující útvar autoremedurou odvolání vyhoví, nezasílá dokumenty nadřízenému orgánu, ale pouze SOK k evidenci.
  3. Pokud SOK nebo ŘÚP odvolání autoremedurou plně nevyhoví, pak odvolání proti rozhodnutí zašle prostřednictvím spisové služby nejpozději do 15 kalendářních dnů nadřízenému orgánu. ŘÚP zašle též dokumenty na vědomí SOK.
  4.  O odvolání rozhoduje písemně ÚOOÚ do 15 kalendářních dnů od obdržení dokumentace od vyřizujícího útvaru.
  5. Neshledá-li nadřízený orgán důvody pro odmítnutí žádosti, zruší rozhodnutí SOK či ŘÚP o odmítnutí žádosti nebo jeho část a řízení v tomto rozsahu zastaví. Současně rozhodnutím přikáže SOK či ŘÚP požadovanou informaci žadateli poskytnout ve lhůtě, která nesmí být delší než 15 kalendářních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o odvolání. Proti rozhodnutí ÚOOÚ se nelze odvolat.
 
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informaci
 1. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informaci (dále jen „stížnost“) může žadatel podat písemně nebo ústně, a to do 30 kalendářních dnů ode dne:
a)  doručení sdělení o odložení žádosti z důvodu nepříslušnosti Úřadu;
b)  doručení sdělení údajů umožňujících vyhledání a získání zveřejněné informace;
c)  uplynutí lhůty pro poskytnutí informace;
d)  doručení sdělení oznámení o výši úhrady nákladů za poskytnutí informací.
2. Ústně nebo písemně podanou stížnost přijímá ŘÚP nebo SOK.
3. ŘÚP nebo SOK zašle stížnost spolu se spisovým materiálem, stanoviskem, kontaktní osobou a návrhem rozhodnutí ÚOOÚ do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy stížnost obdržel, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 
4. Rozhodnutí o stížnosti vydává ÚOOÚ do 15 kalendářních dnů od obdržení podkladů. 
5. Na postup při vyřizování stížností k žádostem dle zákona č. 106/1999 Sb. se nevztahuje vnitřní předpis upravující postup pro vyřizování stížností, sdělení a peticí v Úřadu.

  

 IV.  Výroční zpráva

 1. Návrh výroční zprávy za Úřad zpracovává a vydává samostatné oddělení Komunikace.
2. Výroční zpráva obsahuje:
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
b)  počet poskytnutých odpovědí,
c)  opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí Úřadu o odmítnutí žádosti a přehled výdajů, které Úřad vynaložil v souvislosti se soudními řízeními,
d)  počet podaných stížností, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení,
e)  další informace vztahující se k uplatňování zákona.
3. Výroční zprávu za uplynulý rok zpracovává SOK a předkládá ji GŘ.

4. Schválenou výroční zprávu zveřejní Úřad v termínu do 28. února. Samostatné oddělení Komunikace zabezpečí zveřejnění na internetových stránkách Úřadu a koordinuje její umístění v rámci JIS pro veřejnost v celé České republice. Výroční zprávy o poskytování informací jsou dostupné zde.

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.