Transparentnost

ÚZSVM klade důraz na posilování transparentnosti a veřejné kontroly při hospodaření se státním majetkem, zejména při jeho prodeji. K naplnění tohoto cíle byla proto zavedena celá řada systémových protikorupčních opatření.

 

PŘÍKLADY PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ:

 

 

 • zaveden nový způsob prodeje majetku – transparentní výběrové řízení s aukcí – z doručených nabídek postupuje ¾ uchazečů, kteří nabídli v písemné podobě nejvyšší cenu a jejichž nabídka je v pořádku, do aukce, která následuje ihned po otevření poslední nabídky. V aukci uchazeči přihazují nad nejvyšší písemně zaslanou cenu. Vítězí ten, kdo nabídne nejvyšší částku. Díky příhozům výrazně jsou výrazně zvyšovány příjmy státního rozpočtu. Zaznamenali jsme i aukci s 327 příhozy, nebo nárůst kupní ceny o více než 250 %. Dříve byl majetek prodáván čistě obálkovou metodou. Vyhrál ten, kdo v listinné nabídce uvedl nejvyšší cenu. Nabídky byly otevírány i několik dnů po uplynutí termínu pro jejich doručení,
 • zavedena transparentní výběrová řízení s elektronickou aukcí, fyzickou aukcí nebo dražby vlastními zaměstnanci pro prodej nepotřebného státního majetku, výsledkem je výrazný nárůst příjmů a zprůhlednění nakládání se státním majetkem,
 • zveřejnění všech nemovitostí, s nimiž je ÚZSVM příslušný hospodařit, na webových stránkách ÚZSVM (ke konci roku 2022 ÚZSVM hospodařil se 87 228 položkami nemovitého majetku),
 • zveřejnění nabídky nepotřebného majetku uvnitř státu (tj. majetek nabízený mezi státními institucemi) na webu ÚZSVM – veřejnost má možnost každý den sledovat, jaký movitý i nemovitý majetek si státní instituce mezi sebou nabízí. Konkrétně od 1. března 2016 zpřístupněny nabídky nepotřebného majetku organizačních složek státu a státních organizací, které se řídí zákonem o majetku státu. Tyto státní subjekty na webu ÚZSVM nabízí pro sebe nepotřebný majetek jiným státním institucím. Díky koncentraci na jedno místo – na web ÚZSVM – se tak může veřejnost dozvědět, jaký majetek je pro jednotlivé státní instituce nepotřebný,
 • zveřejnění majetku, který je k prodeji teprve připravován – veřejnost má nově přístup i k informacím o nemovitostech, které teprve ÚZSVM připravuje k prodeji, tudíž se může na podání nabídky déle připravit,
 • veřejnost má možnost účastnit se otevírání nabídek doručených při prodeji majetku formou fyzické aukce i dražby. Každý tak může být přítomen u rozhodování o veřejných prostředcích a státním majetku. Dříve byl prodej majetku neveřejný,
 • nabídky na odkup majetku musí být otevřeny v poslední den lhůty stanovené pro jejich doručení (do 30 minut od jejího uplynutí). Dříve byly nabídky otevírány i několik dnů po uplynutí termínu pro jejich doručení. Vyhrál ten, kdo v listinné nabídce uvedl nejvyšší cenu,
 • kauce, která je podmínkou účasti v dražbě nebo výběrovém řízení s aukcí, je skládána ve stejné lhůtě, která je stanovena pro doručení nabídek, resp. pro zahájení dražby. Konkrétně došlo ke změně systému zasílání kaucí při zájmu o koupi majetku. Účastníci v minulosti skládali kauce 2 dny před termínem pro podání nabídek na depozitní účet ÚZSVM. Úzká skupina zaměstnanců ÚZSVM (a rovněž jedna externí společnost) 2 dny před podáním nabídek věděla, kdo je zájemcem (stávalo se, že byla doručena jedna kauce, ale žádná nabídka – tyto případy byly bez možnosti sankce propadnutí kauce). Na základě přijatého opatření jsou od 1. ledna 2017 kauce skládány ve stejný termín, který je stanoven pro podání nabídek,
 • výrazně zjednodušen systém podávání nabídek: sníženo množství údajů, které uchazeči povinně uvádí ve své nabídce na odkup majetku. Cíl: eliminovat vyloučení uchazeče pro formální vady nabídky. Dříve byli uchazeči vyloučeni i pro formální vady v nabídce,
 • sníženo množství předkládaných dokumentů v nabídce: uchazeč již vyplňuje pouze jeden list, jehož vzor je na webu ÚZSVM. Cíl: eliminovat vyloučení uchazeče pro formální vady nabídky,
 • zrušeno stanovení kupní ceny cenovými zaměstnanci ÚZSVM u přímých prodejů bez omezení,
 • zveřejnění reportů z Centrálního registru administrativních budov (CRAB) – veřejnost tak může zjistit a kontrolovat detailní údaje o rozmístění složek státu i vynakládaných prostředcích, například celkovou a volnou plochu jednotlivých objektů, průměrnou kancelářskou plochu na jednoho zaměstnance, počet umístěných zaměstnanců, výdaje za provoz a údržbu nebo placené i inkasované nájemné. ÚZSVM průběžně zveřejňuje na svých webových stránkách informace o všech nemovitostech, se kterými hospodaří. Vybrané reporty z CRAB jsou zveřejňovány na portále Otevřených dat Ministerstva financí,
 • ÚZSVM provádí v každém regionu inventuru provozních výdajů – porovnává jednotkové výdaje na provoz (např. úklid, ostraha, elektřina) s celorepublikovým průměrem i mezi věcně příbuznými státními subjekty. Přehledy zasílá státním institucím,
 • ÚZSVM provádí v každém regionu inventuru nájmu státem hrazeného i inkasovaného,
 • odstraňujeme nehospodárné nájmy hrazené státem: využitím stávajících státních volných ploch nebo vypovězením komerčních nájmů, zejména je-li nájemné v dané obci státem inkasované nižší než nájemné státem hrazené,
 • v každém regionu ÚZSVM provádí inventuru užívané plochy jak průměrné kancelářské plochy na zaměstnance, tak i plochy v dané obci, která je ve státní budově volná nebo pronajímaná ve srovnání s plochou, kterou si stát komerčně pronajímá,
 • na webových stránkách ÚZSVM je zveřejňována výroční zpráva o hospodaření ÚZSVM a informace o konečném návrhu rozpočtu

 

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.