Vnitřní oznamovací systém Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Tento oznamovací systém je určen zaměstnancům a dalším pracovníkům Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“).

 

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému ÚZSVM lze oznámení podat příslušné osobě písemně, ústně či na žádost oznamovatele osobně.

 

ÚZSVM deklaruje oznamovatelům naprostou ochranu osobních údajů a informací v oznámení uvedených. Dále zaručuje naprostou ochranu před odvetnými opatřeními ze strany ÚZSVM.

 

V souladu se Zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon č. 171/202 Sb.“) a Interním protikorupčním programem ÚZSVM jsou oznamovatelům upozorňujícím na zjištění protiprávního jednání splňující kritéria uvedené v zákoně č. 171/2023 Sb. k dispozici níže uvedené komunikační kanály ÚZSVM.

 

Komunikace s příslušnou osobou:

Mgr. Zdenka Gondová, tel. 225 776 724, e-mail. adresa: vos@uzsvm.cz

Bc. Lada Vitáková, DiS., tel. 225 776 503, e-mail. adresa: vos@uzsvm.cz

Telefonické rozhovory nejsou nahrávány.

 

Osobně:

Po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou. V případě osobního setkání lze oznámení nahrát.

 

Písemná komunikace:

Adresa:

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

odbor Kontroly

Rašínovo nábřeží 390/42

128 00 Praha 2

 

Obálka musí být zalepena a označena: VOS, NEOTVÍRAT, POUZE DO RUKOU PŘÍSLUŠNÉ OSOBY

 

Schránka pro příjem listinných oznámení protiprávního jednání je přístupná v pondělí až čtvrtek v čase od 9:00 do 16:00 hodin, v pátek v čase od 9:00 do 15:00 hodin a je umístěná v budově Ústředí ÚZSVM, na adrese Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, v prostorách chodby bočního vchodu z Plavecké ulice, mimo dosah kamerového systému.

 

V případě písemného oznámení lze také vyplnit online formulář na webových stránkách zde.   

 

Oznamovatel dále může zaslat oznámení prostřednictvím zabezpečené elektronické pošty na adresu vos@uzsvm.cz

 

Upozornění

Pokud oznamovatel podá oznámení prostřednictvím jiných komunikačních kanálů, než je zde uvedeno, např. prostřednictvím podatelny a datové schránky, ÚZSVM nemůže zaručit ochranu totožnosti oznamovatele a informací uvedených v oznámení v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb.

 

Každé oznámení na protiprávní jednání musí být vždy označeno: VOS, NEOTVÍRAT, POUZE DO RUKOU PŘÍSLUŠNÉ OSOBY

 

Pro oznamování podezření na protiprávní jednání v ÚZSVM lze využít další komunikační kanály

 

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti

https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

 

Ministerstvo spravedlnosti dále poskytuje metodickou, poradenskou a odbornou pomoc ve věcech ochrany oznamovatelů.

 

Oznamovatel má za podmínek uvedených v zákoně č. 171/2023 Sb. možnost podat oznámení uveřejněním.

 

DALŠÍ KONTAKTY

V případě podezření ze spáchání protiprávního jednání, resp. trestné činnosti obecně, je třeba učinit oznámení u orgánů činných v trestním řízení, konkrétně pak nejlépe na Policii ČR nebo státním zastupitelství (viz § 158 odst. 2 trestního řádu, resp. § 16a zákona o státním zastupitelství), neboť pouze tyto orgány jsou kompetentní k posuzování jednání z hlediska naplnění skutkových podstat trestných činů.

 

INFORMACE PŘED PODÁNÍM OZNÁMENÍ

 

Co lze oznámit a kdo může oznámení podat?

 

Tento oznamovací systém je určen fyzickým osobám, které oznamují informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u ÚZSVM, pro kterého oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost definované níže, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem takové práce nebo jiné obdobné činnosti.

 

Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí

 • závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
 • služba,
 • dobrovolnická činnost, nebo
 • odborná praxe nebo stáž.

Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí i ucházení se o výše uvedenou práci nebo jinou obdobnou činnost.

ÚZSVM tedy vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro něj nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb. ÚZSVM neprošetřuje anonymních podání.

Protiprávním jednáním, které lze oznamovat, se rozumí jednání ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů, tedy které

 • má znaky trestného činu,
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč,
 • porušuje tento zákon, nebo
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 14. fungování vnitřního trhuvčetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Jaké povinnosti má oznamovatel? 

 

Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, se měla důvodně domnívat, že jí oznamované či uveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takové jednání může být sankcionováno.

 

Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká, a promyslet, jaké ověřitelné informace o oznamovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit prošetření oznámení.

 

Oznamovatel také musí v oznámení uvést údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit jeho totožnost.

 

Přílohy:zákon č. 171_2023 Sb..pdf
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.