Informace k usnesení vlády ze dne 23. října 2017 č. 744

​Usnesení vlády České republiky ze dne 23. října 2017 č. 744 k poskytování podkladů pro zajištění financování administrativních budov přebíraných podle § 19a, nepotřebného majetku přebíraného podle § 19b odst. 1 a majetku přebíraného od likvidátorů státních podniků podle § 55b zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 51/2016 Sb:


ukládá členům vlády, vedoucím ostatních ústředních správních úřadů a ředitelům Bezpečnostní informační služby, Ústavu pro studium totalitních režimů a Generální inspekce bezpečnostních sborů za organizační složky státu a za státní organizace, které se řídí zákonem č. 219/2000 Sb., spadající do jejich působnosti

 

1.  sdělovat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do posledního pracovního dne měsíce dubna běžného kalendářního roku ve struktuře uvedené v přílohách č. 1 a 2 tohoto usnesení údaje o majetku, u něhož je plánován převod podle § 19a zákona č. 219/2000 Sb., ve znění zákona č. 51/2016 Sb., a o majetku, u něhož se očekává rozhodnutí o trvalé nepotřebnosti s následným postupem podle § 19b odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění zákona č. 51/2016 Sb., a to vždy pro období následujících 2 kalendářních roků,

 

2.   sdělovat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do posledního pracovního dne měsíce dubna běžného kalendářního roku ve struktuře uvedené v příloze č. 3 tohoto usnesení údaje o majetku, u něhož je plánován převod podle § 55b zákona č. 219/2000 Sb., ve znění zákona č. 51/2016 Sb., a to vždy pro období následujících 2 kalendářních roků,

 

3.   vyčíslovat ve struktuře údajů uvedené v přílohách č. 1, 2 a 3 tohoto usnesení výši finančních prostředků souvisejících se správou a případnými nutnými investicemi u majetku uvedeného v bodech 1 a 2.

 

doporučuje vedoucím Kanceláře prezidenta republiky a Kanceláře Veřejného ochránce práv, předsedům Poslanecké sněmovny Parlamentu, Senátu Parlamentu, Grantové agentury České republiky, Ústavního soudu, Akademie věd České republiky, Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a Technologické agentury České republiky a prezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu postupovat podle bodu II/1, 2 a 3 tohoto usnesení.

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových si dovoluje požádat, aby výše uvedené informace byly zasílány Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, výhradně datovou schránkou na ID datové schránky: 96vaa2e k vyřízení samostatnému oddělení Analytickému. Dále si dovolujeme požádat, aby přílohy s vyplněnými podbarvenými buňkami byly zasílány ve formátu xls nebo xlsx.

Přílohy v požadovaném formátu ke stažení:

Příloha č. 1 - Seznam nemovitých věcí organizačních složek státu, u nichž je plánován převod podle § 19a a nebo se očekává vydání rozhodnutí o trvalé nepotřebnosti s následným postupem podle § 19b odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění zákona č. 51/2016 Sb.

Příloha č. 2 - Seznam nemovitých věcí státních organizací (vč. příspěvkových organizací) u nichž je plánován převod podle § 19a a nebo se očekává vydání rozhodnutí o trvalé nepotřebnosti s následným postupem podle § 19b odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění zákona č. 51/2016 Sb.

Příloha č. 3 - Přehled majetku určeného k plánovanému převodu podle § 55b zákona č. 219/2000 Sb., ve znění zákona č. 51/2016 Sb.

Přílohy:Příloha_3.xlsxPříloha_2.xlsxPříloha_1.xlsx
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.