Výzva OSS – nepotřebný nemovitý majetek dle §19b zákona č. 219/2000 Sb.

Výzva OSS – nepotřebný nemovitý majetek dle §19 zákona č. 219/2000 Sb.

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

 

Výzva organizačním složkám státu a státním organizacím

 

 Dne 1. března 2016 nabyly účinnosti zákon č. 51/2016, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen „ZMS“).

 

Jednou z významných změn v hospodaření s majetkem státu je nová povinnost organizačních složek státu a státních organizací (dále jen „OSS“) a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) podle §19b ZMS, který v odst. 1 stanoví:

 

„Jestliže bylo v rámci příslušné organizační složky (§ 9) rozhodnuto podle ustanovení § 14 odst. 7 o trvalé nepotřebnosti hmotné nemovité věci včetně případného příslušenství nacházející se na území státu anebo o trvalé nepotřebnosti práva stavby a tento majetek nebude převzat prokazatelně z důvodu potřebnosti nebo veřejného zájmu jinou organizační složkou v působnosti téhož zřizovatele nebo ústředního správního úřadu, popřípadě tímto zřizovatelem nebo ústředním správním úřadem, převezme neprodleně tento majetek bezúplatně Úřad s výjimkou případů, kdy jde o majetek, který se neeviduje v centrálním registru administrativních budov a jehož směnou by příslušná organizační složka měla nabýt pro stát majetek v souladu s ustanovením § 12 odst. 3, anebo o majetek, na nějž byl uplatněn postup podle ustanovení § 14b. Takto Úřad postupuje, i když majetek k plnění úkolů v rámci stanoveného předmětu činnosti nepotřebuje. S tímto majetkem je Úřad příslušný hospodařit v souladu s ustanovením § 9.“

 

Úřad proto od všech OSS očekává, že počínaje dnem 1. března 2016 provedou mimořádnou inventuru nemovitého majetku, ke kterému mají příslušnost hospodaření a že nepotřebný nemovitý majetek nabídnou Úřadu. Úřad pro tyto účely připravil pro svá územní pracoviště jednotnou metodiku a vzorové dokumenty pro přebírání příslušnosti hospodaření s nepotřebným nemovitým majetkem OSS.

 

Nepotřebný nemovitý majetek OSS budou přebírat majetkové útvary osmi územních pracovišť Úřadu podle toho, pod které z nich spadá katastrální území, ve kterém se předmětná nemovitost nachází.

 

Vyzýváme tímto všechny OSS nabídnout nepotřebný nemovitý majetek, na který již vystavily nebo v budoucnu vystaví rozhodnutí o nepotřebnosti teritoriálně příslušným územním pracovištím Úřadu, jejichž veškeré potřebné kontaktní údaje lze nalézt zde.

  

Příslušné OSS mají rovněž možnost, pokud takové nemovité věci mají, zaslat jejich seznam s uvedením minimálně následujících údajů u každé majetkové položky: okres, katastrální území, parc.č., č.p./č.e. do datové schránky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (č.DS: 96vaa2e). Seznam bude neprodleně postoupen teritoriálně příslušným územním pracovištím Úřadu.

 

  

V Praze dne 1. 3. 2016

  

Mgr. Ing. Kateřina Arajmu v. r.

         generální ředitelka

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.