ÚZSVM v případě areálu zámku Štiřín postupuje v souladu s platnými právními předpisy

20.03.2024

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) uvádí na pravou míru výroky starosty obce Kamenice o areálu zámku Štiřín.

ÚZSVM opakovaně zdůrazňuje, že areál zámku Štiřín je pro stát nepotřebný, neboť žádná ze státních institucí o nemovitosti neprojevila zájem, a to ani po konci více než tříměsíční vnitrostátní nabídky. Nad rámec zákonných povinností byli ze strany ÚZSVM osloveni například členové Vládní dislokační komise, v níž jsou zastoupeny všechny resorty, členové Regionální dislokační komise Střední Čechy a také napřímo všechny státní instituce uvedené v usneseních Kontrolního výboru i Rozpočtového výboru PSP ČR, tedy Úřad vlády, Ministerstvo kultury, Národní památkový ústav a Kancelář Poslanecké sněmovny. Žádná ze státních institucí o nemovitosti neprojevila zájem.

 

Na jednání na Ministerstvu financí, které zmiňuje starosta obce Kamenice, byly panu starostovi znovu vysvětleny zákonné postupy a pravidla pro nakládání s nepotřebným státním majetkem. Tedy například i to, že ÚZSVM nemůže obci zdarma převést areál zámku Štiřín využívaný k ryze komerčním účelům (hotel, restaurace, wellness centrum, golfové hřiště) a rovněž že nemůže souhlasit s návrhem na společný provoz nepotřebného areálu s obcí. Provozovat nepotřebný ryze komerční areál je v rozporu se zákonnými kompetencemi ÚZSVM. O těchto skutečnostech byl starosta Kamenice již dříve několikrát informován. Postup státu je v tomto případě stanoven platnou právní úpravou, nikoliv neochotou „vyjít vstříc“ obci Kamenice či „evidentním zadáním ani metr pro Kamenici“, jak nepravdivě tvrdí pan starosta.  

 

Zákonem preferovaný způsob nakládání s nepotřebným státním majetkem je prodej prostřednictvím transparentního výběrového řízení. ÚZSVM neshledal důvod pro odchýlení se od tohoto postupu, i kvůli vysokým nákladům daňových poplatníků na správu prázdného a pro stát nepotřebného majetku. O tomto byl starosta obce Kamenice rovněž informován na jednání dne 1. února 2024. Tvrzení o „předem připraveném kupci“ je také zcela nepravdivé.

 

Při stanovení minimální kupní ceny je ÚZSVM povinen respektovat zákonné minimum vymezené v § 22 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tedy, při úplatném převodu hmotné věci sjednat cenu nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá. Podkladem pro stanovení minimální ceny je i znalecký posudek, který obsahuje kromě ceny obvyklé (případně tržní hodnoty, není-li možné cenu obvyklou určit) i cenu zjištěnou. Pokud je cena zjištěná vyšší, než cena obvyklá (případně tržní hodnota), je ÚZSVM povinen vycházet z ní. Dále jsou připočteny účelně vynaložené náklady související s realizací. Snížení takto určené minimální kupní ceny je možné pouze v případech, kdy předchozí výběrové řízení není neúspěšné.

 

Ve věci oddělení části pozemků před areálem zámku a jejich převodu obci pro budoucí vybudování chodníků jednal ÚZSVM s obcí Kamenice od srpna loňského roku. ÚZSVM s návrhem souhlasil za předpokladu, že se bude jednat o vzájemný převod, neboť obec má ve svém vlastnictví pozemek uprostřed zámeckého parku. Obec Kamenice dopisem ze dne 31. 10. 2023 sdělila, že zastupitelé možnost směny pozemků odmítli.

 

Dřívější reakce na nepravdivé informace o zámku Štiřín naleznete zde:

 

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.