Církevní majetek

Výzvy na vydání historického majetku církvím ÚZSVM eviduje od 1. 1. 2013, kdy vstoupil v účinnost zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. ÚZSVM svůj postup koordinuje zejména se Státním pozemkovým úřadem a státním podnikem Lesy České republiky a podle možností také s oprávněnými osobami.

 

Možnost podat výzvu k vydání historického majetku církve měla oprávněná osoba v termínu do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona, tedy do 31. 12. 2013. Tato dvanáctiměsíční lhůta pro podání výzvy platí i v případech, kdy bylo soudem určeno vlastnické právo státu z důvodu neplatnosti převedení historického majetku církve ve prospěch jiných osob pro rozpor se zákonem. V těchto případech lhůta pro uplatnění výzvy počíná běžet až dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým bylo určeno vlastnické právo státu. Z tohoto důvodu je v některých případech možné podat výzvu k vydání nemovitosti i dnes. Většina výzev k vydávání majetku v rámci majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi byla již zpracována.

 

V roce 2022 ÚZSVM vydal celkem 94 pozemků v celkové účetní hodnotě 6,9 milionu korun. Do konce roku 2022 ÚZSVM již celkově vydal 2 347 nemovitostí v hodnotě 216,6 milionu korun. Celkový seznam vydaného majetku naleznete níže na této stránce v příloze.

 

Přestože zákon nestanovil formální náležitosti postupu oprávněných osob, ÚZSVM doporučuje oprávněným osobám využít k podání žádosti formulář výzvy, který vychází z obdobných formulářů Státního pozemkového úřadu a Lesů ČR, přičemž zohledňuje specifické postavení ÚZSVM jakožto „ostatní povinné osoby“ podle zákonem daných podmínek. Výzvy k vydání majetku by měly být doručeny příslušnému územnímu pracovišti ÚZSVM podle lokality, kde se předmětný majetek nachází. Pokud bude výzva doručena na jiné pracoviště ÚZSVM, bude zajištěno její předání na správnou adresu.

 

Je v zájmu oprávněných osob, aby podaná žádost byla úplná ve smyslu podmínek zákona. V případě zjištění, že výzva je neúplná, příslušné pracoviště ÚZSVM vyzve oprávněnou osobu k doplnění bez zbytečného prodlení. Doručení neúplné výzvy nemá účinky uplatnění nároku podle zákona a nezakládá běh lhůt v zákoně uvedených.

 

Pokud jménem oprávněné osoby jedná jí přímo nadřízená právnická osoba, případně registrovaná církev a náboženská společnost, která tuto osobu zřídila nebo založila, je potřeba doložit prohlášení, jehož účelem je zamezit případným nejasnostem při dvojím uplatnění téhož nároku. Pokud se nechává oprávněná osoba zastupovat, je třeba k žádosti doložit plnou moc.

 

Další informace k postupu oprávněných osob lze nalézt na stránkách:

Státního pozemkového úřadu

státního podniku Lesy ČR

Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

 

Vzor žádosti, plné moci a prohlášení naleznete v příloze. V příloze též naleznete seznam vydaného majetku v rámci církevních restitucí.

Přílohy:vyzva-k-vydani-majetku_formular.docxSeznam nemovitých položek vydaných v rámci církevních restitucí 2013-2022.xlsxprohlaseni-opravnene-osoby_formular.docxplna_moc_formular.docx
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.