Osobní údaje

Zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů fyzických osob („subjektů údajů“) v rámci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových je prováděno ve prospěch těchto osob. „Právo na ochranu osobních údajů však není právem absolutním; musí být posuzováno v souvislosti se svou funkcí ve společnosti a v souladu se zásadou proporcionality musí být v rovnováze s dalšími základními právy.“
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) zpracovává osobní údaje týkající se fyzických osob a dalších subjektů údajů v rámci své působnosti. Většina osobních údajů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených ÚZSVM zvláštními zákony. ÚZSVM zpracovává osobní údaje zákonně, protože je toto zpracování nezbytné při plnění jeho povinností stanovených právními předpisy, anebo při plnění jeho úkolů, kterými je ÚZSVM pověřeno ve veřejném zájmu. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu subjektu údajů. Tato zpracování však ÚZSVM provádí jen výjimečně. 
Ochrana osobních údajů se vztahuje jak na automatizované zpracování, tak na manuální zpracování. V zásadách a pravidlech ochrany osobních údajů, které ÚZSVM uplatňuje v souvislosti se zpracováním osobních údajů fyzických osob, respektuje ÚZSVM jejich základní práva a svobody, zejména právo na ochranu osobních údajů.
Rozsah shromažďovaných osobních údajů je vždy přiměřený, relevantní a omezený pouze na údaje nezbytné pro naplnění stanoveného účelu a doba, po kterou jsou osobní údaje uchovávány, je omezena na nezbytné minimum. Při zpracování osobních údajů jsou aplikována opatření, která zaručují bezpečnost a důvěrnost těchto údajů.
ÚZSVM zpracovává osobní údaje občanů podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů, především se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění a s Nařízením EU 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR).
V rámci svěřené působnosti ÚZSVM zpracovává osobní údaje na základě zvláštních právních předpisů zejména v oblastech:
 1. personální a mzdové agendy (podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících předpisů), 
 2. spisové a archivní služby (podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících předpisů),
 3. agendy osob dle zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 4. ostrahy budov a majetku prováděné kamerovým systémem se záznamem (podle zákona č.219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících předpisů),
 5. vyřizování stížností a petic,
 6. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 7. utajovaných informací (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících předpisů), 
 8. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících předpisů), 
 9. hospodaření s majetkem (podle zákona č.219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících předpisů),
 10. účetnictví (podle zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících předpisů),
 11. právního jednání (podle zákona č. 201/2002 Sb. o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících předpisů)
 
Kategorie dotčených osob:
Osoby, jejichž osobní údaje zpracovává při plnění svých povinností stanovených právními předpisy, anebo při plnění svých úkolů prováděných ve veřejném zájmu.
Zpracováním osobních údajů v podmínkách ÚZSVM jsou dotčeny zejména tyto kategorie subjektů údajů:
 1. zaměstnanci a uchazeči o zaměstnání,
 2. externí pracovníci (např. zaměstnanec úklidové služby, ostraha, dodavatelé),
 3. účastníci veřejných zakázek,
 4. dlužníci, třetí osoby,
 5. osoby – dle zákona č. 279/2003 Sb.
 6. registrovaní uživatelé elektronického aukčního systému
 
Práva subjektu údajů:
Subjekt osobních údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů a práva podat stížnost u dozorového úřadu.
Pokud je zpracování založeno na souhlasu subjektu údajů, má subjekt údajů právo souhlas kdykoli odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 
Totožnost a kontaktní údaje správce a případně jeho zástupce:
Správce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
Kontaktní osoba: vedoucí samostatného oddělení Bezpečnostního
Tel.: 225 776 319
E-mail: podatelna@uzsvm.cz

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:       
Pověřenec: Bc. Marcela Pavlasová
Tel.: 225 776 144
E-mail: marcela.pavlasova@uzsvm.cz
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.